Skal utleier aktsomhetsvurdere leietakere etter åpenhetsloven?

I forbindelse med hvem som skal aktsomhetsvurderes etter åpenhetsloven har det i hovedsak vært fokus på oppstrømsaktiviteter, herunder virksomhetens leverandører og forretningspartnere. Det har derimot nylig blitt drøftet i juridisk teori hvorvidt virksomheter må aktsomhetsvurdere nedstrømsaktiviteter. Dette reiser spørsmålet om utleier skal aktsomhetsvurdere leietakere eller andre nedstrøms aktiviteter etter åpenhetsloven.

Publisert: 19. juni 2023

Virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven er forpliktet til å foreta en aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette innebærer at virksomheter må kartlegge og vurdere negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjeden og hos sine forretningspartnere.

I forbindelse med hvem som skal aktsomhetsvurderes etter åpenhetsloven har det i hovedsak vært fokus på oppstrømsaktiviteter, herunder virksomhetens leverandører og forretningspartnere. Det har derimot nylig blitt drøftet i juridisk teori hvorvidt virksomheter må aktsomhetsvurdere nedstrømsaktiviteter. Dette reiser spørsmålet om utleier skal aktsomhetsvurdere leietakere eller andre nedstrømsaktiviteter etter åpenhetsloven.

Bestemmelsene i åpenhetsloven gir ikke et klart svar på spørsmålet. Loven definerer leverandørkjede og forretningspartnere, hvor nedstrømsaktiviteter synes å falle utenfor definisjonen.

Det følger imidlertid av åpenhetslovens § 4 at virksomheter skal kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller «bidratt til». Ordlyden «bidratt til» skal ifølge forarbeidene forstås som en aktivitet som forårsaker, legger til rette for eller oppfordrer til at en annen enhet forårsaker negative konsekvenser.

Virksomheter er dermed forpliktet til å vurdere hvorvidt egen virksomhet tilrettelegger for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I dette ligger at virksomheten må vurdere om dens egen aktivitet bidrar til eller oppfordrer at en annen enhet forårsaker negative konsekvenser. Dette betyr at utleievirksomheter må vurdere om leietakerforholdet bidrar til eller forårsaker negative konsekvenser for menneskerettigheter.

Ordlyden «bidratt til» omfatter likevel ikke mindre eller trivielle bidrag. Virksomheter behøver derfor ikke å aktsomhetsvurdere alle sine kundeforhold eller andre nedstrømsaktiviteter. Det er i forbindelse med aktsomhetsvurderingen av egen aktivitet at det bør vurderes om denne aktiviteten bidrar til økt risiko for at kunder på negativ måte påvirker menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

I standard leieavtale for næringslokaler av 22. mai 2022, er det en regulering som er inspirert av åpenhetsloven og som forplikter partene til å drive sin virksomhet slik at brudd på grunnleggende menneskerettigheter ikke oppstår og at anstendige lønns- og arbeidsvilkåret sikres. Reguleringen pålegger partene langt på vei de samme forpliktelsene som følger av åpenhetsloven.

Lignende saker

Flere nyheter