Skatt – Hva bør du tenke over før årsskiftet?

Publisert: 28. november 2019

Før 2019 renner ut, vil vi minne om et par ting det kan være lurt å tenke på for deg som eier aksjer privat. Det er fortsatt mulig å opprette og overføre til aksjesparekonto uten beskatning, og det kan være lønnsomt å ta en titt på formuesverdien av aksjer i ikke-børsnoterte selskaper.

Aksjesparekonto
Som kjent kan privatpersoner opprette en aksjesparekonto hos en finansinstitusjon som tilbyr dette. Midlene på kontoen kan investeres i aksjer, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond.  Aksjer mv. kan selges fra kontoen og midler reinvesteres i nye slike aktiva på kontoen uten beskatning.  Dette blir i prinsippet som om man har et eget aksjeselskap, men som en enklere og rimeligere spareform.  Beskatning skjer etter nærmere regler først ved uttak fra kontoen.

Etter overgangsreglene kan aksjer mv. overføres til aksjesparekonto uten beskatning innen 31.12.2019.  Overføring til en aksjesparekonto uten beskatning innebærer at opprinnelig kostpris beholdes som grunnlag for beregning av gevinst eller tap ved senere salg av aksjene, men husk at negativ inngangsverdi (opp til kr. 0,-) likevel beskattes ved overføringen. Overføring etter 31.12.2019 vil anses som realisasjon (salg) og medføre beskatning, men inngangsverdien på aksjesparekontoen blir da verdien på overføringstidspunktet.

Selv om fristen etter overgangsreglene er 31.12.2019 er det mange tilbydere av aksjeparekonti som setter en tidligere grense. Den som har aksjer mv. som de ønsker å overføre skattefritt til en aksjesparekonto må derfor skynde seg.

Formuesbeskatning av ikke-børsnoterte aksjer
For aksjonærer i børsnoterte selskaper fastsettes formuen ved skattefastsettingen for 2019 til 75 % av aksjekursen ved årsslutt 2019. For private aksjonærer i ikke-børsnoterte AS eller ASA fastsettes formuen til  75 prosent av aksjens forholdsmessige andel av selskapets ​skattemessige formuesverdi​ pr. 31.12.2018/01.01.2019. Dersom det har skjedd kapitalendringer (forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen) i 2019 kan verdien likevel settes til verdien pr. 31.12.2019.  Dette skjer i tilfelle etter selskapets valg, ved innsendingen av oppgaver for 2019.

For å se om dette lønner seg, må man først simulere formuesverdien pr. 31.12.2019. Dersom selskapet har hatt tap, underskudd eller verdiene på annen måte er redusert i løpet av 2019, kan det lønne seg å foreta en kapitalforhøyelse inneværende år. Kapitalforhøyelsen må være besluttet i generalforsamling, gjennomført og registrert  i Foretaksregisteret innen 31.12.2019. Da saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret varierer bør dette besluttes og meldes snarest mulig.  Kapitalforhøyelsen må begrunnes i selskapets behov for kapital.

Kapitalnedsettelser som skjer etter kreditorvarsel er det nå for sent å gjennomføre. Kapitalnedsettelser som ikke trenger kreditorvarsel, f.eks. til dekning av tap, vil uansett neppe gi noe utslag på verdien.

Selskaper som allerede har hatt kapitalnedsettelser eller kapitalforhøyelser i 2019 kan velge alternativ, noe som bør ha særskilt fokus ved innlevering av skattemeldingen for 2019. Husk at valget må bero på en beslutning i selskapet, ikke hos den enkelte aksjonær.

Lignende saker

Flere nyheter