Småhusplanen – er reell flom- og skredfare avklart?

Publisert: 23. oktober 2023

Småhusplanen ble vedtatt 27. september 2023, men er fortsatt ikke rettskraftig. Årsaken til dette er at Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener ROS-analysen som er gjennomført ikke kan avklare reell flom- og skredfare ettersom det kun er benyttet data fra eksisterende kunnskapsgrunnlag. Innsigelsen skal nå løses gjennom mekling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, eventuelt ved godkjenning av Kommunal- og distriktsdepartementet.

I brev av 10. mai 2022 fremmet NVE innsigelser til småhusplanen knyttet til sikkerhet mot flom og skred. Oslo kommune anmodet NVE om å trekke innsigelsen på bakgrunn av gjennomført ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse). I brev av 30. juni 2023 skrev NVE at de ikke kan se at noen av anbefalingene knyttet til hvordan innsigelsene kan løses er vurdert i det nye forslaget og at innsigelsene derfor opprettholdes.

I Norconsults rapport «Småhusplanen, Vurdering av aktsomhetsområder for kvikkleire i Oslo kommune» av 6. juni 2023 fremgår det at:

i alt 1539 områder har blitt vurdert, med en omfattende mengde grunnlagsinformasjon. Norconsults oppdrag har vært å gi en forbedret forståelse av hvilke områder som forventes å ligge utenfor fare for områdeskred og hvilke som krever ytterligere vurderinger. (…) I henhold til anbefalinger fra ROS-analyse forutsettes at det i forbindelse med byggesøknad utføres nødvendige geotekniske vurderinger/undersøkelser og at dette dokumenteres og godkjennes før ny utbygging innenfor planområdet». (vår understreking)

Basert på dette, har kommunen lagt opp til at sikkerhet mot naturfare skal utredes og ivaretas i forbindelse med byggesaksbehandlingen. NVE mener dette er i strid med KDDs rundskriv H-5/18, som slår fast at reell fare skal være utredet senest på siste plannivå – det vil si ved vedtakelsen av småhusplanen. NVE viser blant annet til at det gjennom ROS-analysen er benyttet kartlagte faresoner, aktsomhetskart fra NVE (flom og skred), aktsomhetskart fra PBE og bratthetskart – altså kun data fra eksisterende kunnskapsgrunnlag. Etter NVEs vurdering er det ikke mulig å avklare reell flom- og skredfare med dette datagrunnlaget, og følgelig mener de at en slik utsettelse av avklaringen til byggesaksbehandlingen er i strid med rundskrivet.

NVE har i brev av 26. april 2023 oppgitt tre mulige måter å løse innsigelsen på:

  • Avklare reell fare i foreslått plan.
  • Legge inn hensynssoner i plankartet der naturfare ikke er tilstrekkelig utredet, med bestemmelser om byggeforbud. Bygging kan tillates utenfor disse områdene.
  • Endre planen til en kommunedelplan/områdereguleringsplan med plankrav for å sikre utredning av naturfare på siste plannivå.

Oslo kommune har ikke etterkommet innsigelsene, og kommunen og NVE skal nå mekle hos Statsforvalteren. Dersom meklingen ikke fører til at innsigelsene fra NVE blir trukket, så sendes planen til Kommunal- og distriksdepartementet for godkjenning. Hvis planen blir godkjent som vedtatt, så blir spørsmålet hvilke faktiske konsekvenser dette får for grunneiernes krav til utredning av naturfarer i byggesaken.

Det midlertidige forbudet mot tiltak gjelder fortsatt.

Lignende saker

Flere nyheter