Statsbudsjettet 2021 – skatt og avgift

Publisert: 8. oktober 2020

Det er ikke foreslått noen store endringer i skatte- eller avgiftsreglene for 2021. Nedenfor følger en kort oppsummering av hovedpunktene.

Næringsbeskatning:

Kildeskatt

 • I tillegg til kildeskatt på utbytte etter dagens regelverk, foreslås det innført 15 % kildeskatt også ved betaling av renter og royalty til nærstående parter i lavskatteland.
  • Unntatt for skatteplikt er betalinger til foretak som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet innenfor EØS.
  • Likeledes er rentebetalinger i forbindelse med vederlag for bruk av skip og fartøyer og leasing til rederibeskattede selskaper unntatt.
  • I tillegg kan det være begrensninger som følger av skatteavtaler med ulike land.

Annen beskatning

 • Vannkraftbeskatning: Kraftforetak skal kunne få utgiftsføre investeringskostnader i grunnrenteskatten i det året investeringen foretas, og ikke aktiveres og avskrives i grunnrenteskatten over flere år slik som i dag. Dette vil kunne tilføre selskapene betydelig likviditet.
 • Avgift på fisk: Regjeringen foreslår en produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret på 0,40 kroner per kilo.
 • Renter på lån: Lån fra personlig skattyter til selskap som ekstrabeskattes etter skatteloven § 5-22 skal oppjusteres med samme faktor som for utbytte (1,44).
 • Hjemmekontor for utenlands arbeidsgiver: Under Covid-19 pandemien utføres en god del arbeid fra hjemmekontor i Norge for utenlandsk arbeidsgiver. I den grad dette etablerer en begrenset skatteplikt til Norge gjennom et fast driftssted foreslår Regjeringen et tidsavgrenset unntak fra skatteplikten for disse tilfellene.

Merverdiavgift

 • Alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og behandling: Omsetning og formidling av helsetjenester er unntatt merverdiavgiftsplikt. Dette unntaket omfatter i dag også alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og behandling. Regjeringen foreslår å oppheve unntaket så langt den alternative behandlingen ikke inngår som en integrert og sammenhengende del av helsebehandlingen som ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag og behandlingen finansieres helt eller delvis av det offentlige. Også kosmetisk kirurgi og behandling vil være avgiftspliktig om ikke inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet og finansieres helt eller delvis av det offentlige.
 • Bygge- og anleggsvirksomhet: Det er foreslått endring av tidfesting av mva ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri. Forslaget fra Regjeringen innebærer at faktureringen av omstridte krav kan utsettes til byggeprosjektet er fullført. Dette vil til en viss grad avhjelpe den likviditetsulempen leverandørene har i forbindelse med slike krav i dag. Når oppdraget er fullført vil imidlertid leverandøren måtte fakturere også for den delen av kravet som er omstridt. Forslaget er i hovedsak i samsvar med forslaget som var ute på høring tidligere i år.

Personbeskatning:

Inntektsskatt

 • Beløpsgrensen ved skattefri fordel for ansatte ved kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet utvides til kr 7 500 per år og satsen for størrelsen av den skattefrie fordelen til 25 % (fra hhv. kr 5 000 og 20 %)
 • Maksimal verdi av skattefrie gaver/naturalytelser i arbeidsforhold økes til kr 5 000.
 • Skattefritak for influensa- og pandemivaksiner betalt av arbeidsgiver.
 • Maksimalt årlig sparebeløp i BSU heves med 10 % til kr 27 500 samtidig som regjeringen foreslår at ordningen kun skal gjelde for personer under 34 år som ikke eier egen bolig. Skattefradraget på BSU-kontoen dersom det står penger igjen på kontoen etter boligkjøp, vil da fjernes.
 • Regjeringen foreslår ingen endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt i 2020. Innslagspunktene for trinnskatten heves med 2,2 % til hhv. kr 184 800 og kr 260 100 for trinn 1 og 2 samtidig som skattesatsen reduseres med 0,2 % på begge trinn. Innslagspunktet for trinn 3 heves med 1,8 % til kr 651 250 og for trinn 4 med 2,2 % til kr 1 021 550 uten at satsen endres.
 • Personfradrag økes med 2,2 % til 52 450, øvre grense for minstefradraget økes med 2,2 % til kr 106 750 og nedre grense for reisefradrag økes med 3,5 % til 23 900. Nedre grense for trygdeavgift økes til kr 59 650.
 • For fullstendig oversikt se her: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2021/id2767458/

Formuesskatt

 • Verdsettelsesreglene for bolig og næringseiendom forenkles ved at terskelen i den såkalte sikkerhetsventilen for bruk av dokumentert omsetningsverdi for bolig- og næringseiendom fjernes. Skattyter kan da i praksis velge mellom å benytte dokumentert omsetningsverdi eller beregnet omsetningsverdi etter sjablong for boligeiendom eller beregnet utleieverdi for næringseiendom. Dokumentert omsetningsverdi vil få virkning for det aktuelle året og påfølgende fire inntektsår.
 • Verdsettelsesrabatt for primærboliger med verdi over 15 mill. kroner reduseres til 50 % for den delen av verdien som overstiger 15 mill.
 • Verdsettelsesrabatt for aksjer, driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld (såkalt arbeidende kapital), økes slik at disse verdsettes til 55 % av virkelig verdi.
 • Formuesverdien av fritidsboliger foreslås oppjustert med 20 % fra 2020 til 2021.

Arveavgift for dødsfall før 2014 oppheves med virkning fra 2021

Eiendomsskatt

 • Maksimalskattesatsen for boliger og fritidsboliger foreslås satt ned fra 5 til 4 promille for 2021 i tråd med hva Regjeringen varslet i fjor.
 • Regjeringen forslår å innføre fritak for eiendomsskatt for reindriftsanlegg.

Lignende saker

Flere nyheter