Stratos fikk medhold i tingretten – Mondelez forbys å selge Freia Boble

Oslo tingrett avsa nylig dom i sjokoladetvisten mellom Orkla Confectionery & Snacks Norge AS og Mondelez Norge AS. Tvisten gjaldt Orklas påstander om at emballasjen til Mondelez sin porøse sjokolade Freia Boble krenket deres varemerke Stratos, og var i strid med god forretningsskikk.

Publisert: 17. juni 2024

Kort forklart handlet tvisten i tingretten om at Orkla (Stratos) krevde forbud mot markedsføring og salg av Freia Boble. I tillegg krevdes tilbakekall av Freia Boble med dagens emballasje, vederlag og erstatning.

Hovedspørsmålene og rettens vurdering

Hovedspørsmålene som retten måtte ta stilling til var om blåfargen på emballasjen til Stratos hadde opparbeidet seg beskyttelse etter varemerkeloven og/eller markedsføringsloven § 25 som opprinnelsesmarkør for porøs melkesjokolade fra Nidar (Orkla). Dersom Nidar hadde opparbeidet seg slik beskyttelse, måtte retten ta stilling til om emballasjen til Freia Boble griper inn i denne beskyttelsen.

Tingretten konkluderte bekreftende på begge spørsmål. Retten slo først fast at den spesifikke blåfargen, Pantone 2144 C, brukt på emballasjen til Stratos, hadde opparbeidet seg beskyttelse som varemerke. Retten la vekt på at fargen hadde vært brukt konsekvent og i lang tid i markedsføringen av Stratos. På den måten hadde fargen blitt et særpreget kjennetegn for produktet.

Retten konkluderte deretter med at Mondelez sin bruk av en lignende blåfarge (Pantone 2145 C) på Freia Boble-emballasjen utgjorde en krenkelse av Orklas varemerkerett. Retten kom også til at Mondelez hadde handlet i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven. Retten la i korte trekk vekt på blant annet at:

  • fargeforskjellen var så liten at den normalt ikke ville bli lagt merke til av forbrukere i en kjøpssituasjon.
  • at Mondelez bevisst valgte en blåfarge som lå svært nær Stratos sin blåfarge. Mondelez var klar over Stratos sin sterke markedsposisjon og ønsket å dra nytte av dette ved å bruke en lignende farge.
  • bruken av den lignende blåfargen kunne føre til forveksling blant forbrukerne, og gi inntrykk av at det var en forbindelse mellom Freia Boble og Stratos.

Lærdom å ta med seg

Betydningen av innarbeidelse: At farger i prinsippet kan oppnå beskyttelse som varemerke gjennom innarbeidelse er verken nytt eller revolusjonerende. Det er likevel ikke ofte at domstolene anser innarbeidelsesvilkåret oppfylt for farger. Dommen gir derfor en påminnelse om at langvarig og konsekvent bruk av en farge tilknyttet et produkt, faktisk kan gi rettslig vern i tråd med varemerkeloven. Saken endrer likevel ikke vårt klare råd om å alltid registrere varemerker når dette er mulig.

Betydningen av markedsføring: Dommen understreker betydningen av markedsføring for innarbeidelse av varemerker. Orklas omfattende og langvarige markedsføring av Stratos med blåfargen ble ansett som sentralt for at fargen hadde oppnådd varemerkebeskyttelse. Markedsundersøkelser ble også tillagt sentral betydning som bevis i innarbeidelsesvurderingen.

Siste ord i saken er ikke sagt: Mondelez har uttalt at de er svært overrasket over dommen og mener at tingretten endrer rettstilstanden på området. De uttaler at dommen ankes umiddelbart og at de derfor ikke kommer til å trekke Boble fra butikkhyllene inntil videre. Det er dermed klart at siste ord i saken ikke er sagt, og det er ikke utenkelig at tvisten kan bli ankebehandlet i lagmannsretten. Føyen følger saken videre.

Artikkelen er skrevet av Magnus Rosenberg og Knut Glad.

Lignende saker

Flere nyheter