Viktig dom om forståelsen av ansiennitetsprinsippet

Publisert: 28. februar 2018

I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett (12.02.18) slår lagmannsretten fast at entreprenørselskapet Skanska hadde anvendt ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2 uriktig og at virksomheten derfor ikke hadde saklig grunn til å si opp seks anleggsarbeidere.

Hovedavtalen § 8-2 forutsetter at bedriften følger ansiennitetsprinsippet ved innskrenkninger, men åpner for at det kan gjøres unntak når det foreligger saklig grunn. Lagmannsretten slår fast at tjenestetid i bedriften skal danne utgangspunktet for utvelgelsen, med mindre det etter en konkret vurdering er saklig grunn for unntak. Avvik fra ansiennitetsprinsippet kan skje etter en konkret vurdering av arbeidstakernes kvalifikasjoner, og unntaket omfatter mer enn nøkkelpersoner. Også klare forskjeller i dyktighet og erfaring innen et spesielt felt som virksomheten har behov for, kan begrunne unntak. Derimot var det ikke anledning til å forlate ansiennitet som hovedregel og utgangspunkt slik Skanska etter lagmannsrettens mening hadde gjort.

De oppsagte anleggsarbeiderne hadde fra 5 ½ til 12 års ansiennitet, og lagmannsretten fant at det ikke i tilstrekkelig grad var vist til at de ansatte med kortere ansiennitet hadde så vidt vesentlig bedre kompetanse at dette oppveiet for ansiennitetsfraviket.

Det var også betydelige mangler ved prosessen, noe som ble tillagt vekt i arbeidsgivers disfavør. Oppsigelsene ble kjent ugyldige.

Lignende saker

Flere nyheter