Standardvilkår og priser

Nedenfor følger Advokatfirmaet Føyen AS’ generelle oppdragsvilkår som vil gjelde for det arbeid Føyen utfører. De generelle oppdragsvilkårene og oppdragsbekreftelsen utgjør sammen de avtalte betingelser for utførelsen av våre tjenester.

 1. AVTALEFORHOLD

1.1 Disse oppdragsvilkår («Oppdragsvilkårene») gjelder for alle tjenester som leveres av Advokatfirmaet Føyen AS («Føyen», «vi» eller «oss»).

1.2 Normalt utsteder vi en oppdragsbekreftelse for hvert enkelt oppdrag. Oppdragsvilkårene og oppdragsbekreftelsen utgjør sammen de avtalte betingelser for utførelsen av våre oppdrag. Skulle det være avvik mellom Oppdragsvilkårene og oppdragsbekreftelsen, har oppdragsbekreftelsen forrang.

1.3 Våre tjenester utføres av Føyen som firma, og ikke av noe annet rettssubjekt eller noen individuell partner eller ansatt i Føyen. Kundens avtaleforhold vil kun være med Føyen. Dette gjelder selv om kunden har bedt om at arbeidet utføres av én bestemt person.

1.4 Rettssubjektet eller personen omtalt som «kunden» i vår oppdragsbekreftelse vil være vår kunde i alle juridiske og praktiske betydninger av begrepet. Med mindre noe annet er avtalt kan vi motta instrukser fra enhver person vi med rimelighet antar er bemyndiget av kunden til å gi oss instrukser. Vi er bare ansvarlige overfor kunden, og ingen andre har rett til å basere seg på vår rådgivning.

1.5 Føyen påtar seg gjerne andre oppdrag for kunden i fremtiden. Med mindre annet blir skriftlig avtalt, vil Oppdragsvilkårene sammen med våre til enhver tid gjeldende timepriser også gjelde for slik rådgivning.

 

2. TJENESTER

2.1 Vi vil utføre våre tjenester i henhold til de regler som gjelder for oss, herunder Regler for god advokatskikk og andre gjeldende rettsregler.

2.2 Føyen vil utføre de tjenester som er en naturlig del av det oppdraget vi har påtatt oss. Arten eller omfanget av tjenestene som må utføres, kan endre seg etter hvert som saken utvikler seg. Dersom endringene blir vesentlige, vil vi ta dette opp med kunden for å bli enige om eventuelle nødvendige endringer i tjenestens art/omfang og oppdragsbekreftelsen.

2.3 Føyen vil angi én saksansvarlig partner eller advokat i firmaet som vil ha ansvaret for det enkelte oppdrag. I noen tilfeller vil vi utpeke en annen advokat som ansvarlig for en bestemt del av et oppdrag. I tillegg vil det kunne være andre advokater eller andre ansatte som arbeider med saken i den utstrekning vi anser dette hensiktsmessig. Den ansvarlige advokat vil sørge for at oppdraget blir utført på best mulig måte for kunden, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av en annen ansvarlig advokat, ansatt advokat/advokatfullmektig, saksbehandler eller sekretær.

2.4 Føyens rådgivning gis på grunnlag av forholdene i den enkelte sak, den informasjon som er tilgjengelig for oss og de instrukser vi mottar fra dere. Vår rådgivning kan derfor ikke legges til grunn i andre saker eller benyttes til andre formål.

2.5 Føyens arbeid er ofte avhengig av at vår kunde (eller kundens øvrige rådgivere eller ansatte mv.) fremskaffer informasjon raskt. For å unngå unødvendig arbeid og for å kunne yte best mulig bistand, forutsetter vi at all den dokumentasjon vår kunde fremskaffer er fullstendig og korrekt, med mindre kunden gir uttrykk for det motsatte.

2.6 Føyen tar sikte på å besvare kundens henvendelser raskt og samtidig yte rådgivning av høy kvalitet. Vi vil til enhver tid bestrebe oss på å overholde de frister vi blir enige om.

2.7 Saker kan kreve rådgivning i forhold til andre lands rettsregler. Vi er bare kvalifisert til å bistå i norske rettsspørsmål og skal ikke ha noe ansvar for råd om fremmed rett. Det er klientens eget ansvar å engasjere rådgivere om fremmed rett. Føyen har utstrakt kontakt med firmaer i utlandet og kan bistå med å kontakte slike, men slikt engasjement vil bli foretatt på vegne av kunden. Vår kunde vil bli konsultert før vi innhenter råd fra våre samarbeidspartnere, med mindre vi har rimelig grunn til å tro at kunden forventer at Føyen tar de nødvendige skritt for å innhente slike råd uten at kunden først er blitt kontaktet.

2.8 Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, omfatter vår bistand kun juridisk rådgivning og vi har ikke noe ansvar for rådgivning eller dokumentasjon innhentet fra andre. Vår bistand omfatter ikke tilknyttede skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger med mindre dette er særskilt angitt i oppdragsbekreftelsen.

 

3. HONORAR, UTLEGG, FAKTURERING

3.1 Utgangspunktet for vår fakturering er den tid som medgår til å behandle kundens sak fagmessig og effektivt. Dersom ikke annet er avtalt, vil Føyen normalt fakturere kunden på grunnlag av våre til enhver tid gjeldende timesatser som fremgår av oppdragsbekreftelsen og er tilgjengelige på våre hjemmesider. Det tas forbehold om endringer i våre timepriser. Timesatser for enkeltmedarbeidere kan bli justert i løpet av året i forbindelse med skifte av stillingskategori.

3.2 Minste timeenhet er 0,25 time eller 15 minutter. Telefonsamtaler som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 15 minutter (0,25 time). Ved reisefravær vil det bli beregnet 8 timer pr. dag med mindre det faktiske forbruk overstiger dette.

3.3 Ved fastsettelsen av det endelige honorar vil vi skjønnsmessig vurdere den fakturasum som fremkommer ut fra medgått tid i forhold til andre sider av den aktuelle sak. Følgende forhold kan få betydning ved vår vurdering;

  • om saken har krevd spesiell juridisk ekspertise,
  • om den har vært spesielt komplisert med hensyn til de juridiske spørsmål som har vært vurdert,
  • om kunden har krevd å bli hjulpet på spesielt belastende arbeidstidspunkter eller med spesielt korte tidsfrister,
  • det ansvar som medfølger arbeidet som er utført (særlig i forbindelse med inneståelseserklæringer, legal opinions og lignende),
  • det resultatet som ble oppnådd.

3.4 Sammen med hver faktura vil det følge en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden, hvilke advokater som har jobbet på saken, påløpt honorar, timepris, samt det samlede timeantall som fakturaen omfatter.

3.5. Vi gjør oppmerksom på at Føyens timesatser eller honorarberegning ikke gjelder for bistand fra utenlandske advokatfirmaer og våre samarbeidspartnere.

3.6 Hvis vi gir et estimat på Føyens honorar, er dette kun et overslag og innebærer ikke en øvre ramme for vårt honorar eller en fastprisavtale. Dersom vi ser at estimatet blir vesentlig overskredet, vil vi forsøke å informere kunden snarest mulig, men kunden er ansvarlig for vårt fulle honorar selv om estimatet overskrides.

3.7 Føyens oppgitte timesatser/honorarer inkluderer ikke kostnader og utlegg. Eksempler på kostnader og utlegg er kostnader til reise, annen kommunikasjon, gebyrer, diverse kontorutgifter (søkeutgifter, kopiering, telefonsamtaler, porto og forsendelse), samt bruk av fremmede tjenester (se pkt. 2.7 og 2.8). Blir utleggene uforholdsmessig høye, vil vi, hvis situasjonen tillater det, rådføre oss med kunden før slike utlegg pådras.

3.8 Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige. Dette betyr at merverdiavgift vil bli lagt til våre honorarer og utlegg i den grad det følger av gjeldende lovgivning. Dersom merverdiavgift ikke er lagt til i våre fakturaer, og avgiftsmyndighetene senere krever at vi betaler merverdiavgift på de fakturerte beløpene, kan vi belaste kunden for det merverdiavgiftsbeløp vi må betale. Ved oppdrag for forbrukere vil vi også opplyse timepriser inkludert merverdiavgift.

3.9 Føyen fakturer normalt hver måned.

3.10 Fakturerte beløp forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Føyen vil kreve alminnelig forsinkelsesrente og purregebyr på beløp som ikke er betalt ved forfall. Føyen forbeholder seg retten til å avslutte sitt arbeid for kunden etter å ha sendt varsel med rimelig frist dersom fakturert beløp inkludert renter, ikke er betalt innen fire uker etter forfall. I tillegg vil Føyen ha rett til å utøve tilbakeholdsrett i mottatte saksdokumenter, filer mv, samt stanse videre saksbehandling og frasi oss oppdraget.

3.11 Enhver innsigelse mot fakturert beløp må settes frem snarest mulig og senest to uker etter fakturadato. Dersom innsigelse ikke er satt frem innen nevnte frist, anses fakturaen for godkjent, uavhengig av om den er betalt eller ikke.

3.12 Føyen tar forbehold om å kreve forskuddsbetaling eller akontobetaling under utførelsen av oppdraget til dekning av vårt honorar, utlegg og andre omkostninger. Slik forskuddsbetaling vil bli plassert på vår klientkonto og behandlet som klientmidler, og vil uten instruksjoner fra vår kunde ikke kunne bli benyttet på annen måte enn til dekning av våre fakturaer. Vårt totale honorar vil kunne bli høyere eller lavere enn det innbetalte beløp. Ved manglende forskuddsbetaling hvor dette er krevd, forbeholder vi oss retten til å frasi oss oppdraget eller stanse vår saksbehandling.

3.13 Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Det fremgår av forsikringspolisen hvorvidt forsikringen omfatter rettshjelpsdekning som kan dekke deler av betaling for juridisk bistand. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfellet må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Til det trengs opplysninger om polisenummer og hvilket selskap som har forsikringen. Kunden er ansvarlig for å undersøke om han har rett til forsikringsdekning eller annen tredjepartsdekning i saken (herunder dekning av våre honorarer og utlegg), og for å gi nødvendige varsler og foreta seg det som ellers måtte være nødvendig for å kunne dra nytte av slik dekning. Det gjøres oppmerksom på at vårt honorarkrav ikke vil være begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Vår kunde vil være ansvarlig for vårt honorarkrav uavhengig av eventuell forsikringsdekning. Forsikringen dekker aldri motpartens krav på saksomkostninger.

 

4. INTERESSEKONFLIKT

Før et oppdrag aksepteres endelig, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at vårt firma ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Dersom hensynet til vår kunde tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er gjennomført. Det tas forbehold om at dette kan medføre at vi senere må si fra oss oppdraget. Dersom kunden kjenner til slike interessekonflikter, eller dersom slike skulle oppstå, må kunden opplyse om dette. Vi gjør oppmerksom på at vi kan komme i en situasjon hvor det oppstår konflikt mellom kundens interesser og interessene til en annen kunde av Føyen. Oppstår det interessekonflikt i forbindelse med vårt arbeid, vil vi ta kontakt.

 

5. ANSVARSBEGRENSNING

5.1 Med mindre annet følger av ufravikelige rettsregler skal ikke partnere, styremedlemmer eller ansatte i Føyen ha noe personlig ansvar i forbindelse med oppdrag som påtas eller arbeid som utføres av Føyen. Dersom slike personer har et erstatningsansvar etter ufravikelige rettsregler skal punkt 5.2-5.8 i disse Oppdragsvilkårene gjelde tilsvarende.

5.2 Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva oppdragets utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås.

5.3 Ved prosedyre for domstolene risikerer man ved tap å bli pålagt å dekke motpartens omkostninger, utgifter til meddommere, samt gebyret til retten. Tilsvarende gjelder ved voldgift, der man også kan bli pålagt å dekke voldgiftsrettens salær og øvrige utgifter. Dette er kundens eget ansvar. Dersom saken vinnes med saksomkostninger, men retten setter motpartens omkostningsansvar til et beløp lavere enn det salær vi beregner i samsvar med denne oppdragsbekreftelsen, er vår kunde overfor oss uansett ansvarlig for det fulle beløp. Tilsvarende gjelder for småkravsprosesser hvor vårt salærkrav overstiger lovens maksimalsats (20 % av tvistesummen, maksimalt NOK 25.000,- eks mva) for hva som kan kreves dekket av motparten.

5.4 Føyens erstatningsansvar er begrenset til økonomisk direkte dokumentert tap. Føyen er således ikke ansvarlig for eventuelle indirekte tap eller konsekvenstap, herunder driftstap, tap av fortjeneste eller tap av goodwill m.v. Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset til NOK 30 millioner. På forespørsel kan vår kunde gis innsyn i polisen så langt det er nødvendig for kunden for å fastslå Føyens ansvar.

5.5 Vi er uten ansvar for rådgivning, bistand og/eller dokumentasjon gitt eller utarbeidet av andre, herunder sakkyndige, konsulenter, revisorer, andre advokater (herunder utenlandske advokater), underleverandører mv. Dersom det er ansvarsgrunnlag for mer enn én part, skal Føyens andel av ansvaret være begrenset til det som med rimelighet kan tilskrives Føyens juridiske rådgivning. Dette gjelder selv om klienten ikke skulle være i stand til å inndrive sitt krav mot andre ansvarlige parter som følge av ansvarsbegrensning, manglende betalingsevne eller andre forhold.

5.6 Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Advokatfirmaet gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil advokatfirmaet treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

5.7 Dersom kunden har rett til forsikringsdekning eller annen tapsdekning, vil vårt ansvar overfor kunden bli redusert med tilsvarende beløp. Dersom vi skulle utbetale et erstatningsbeløp til kunden, skal kunden overdra sine rettigheter til å søke dekning hos forsikringsselskap eller annen tredjepart til oss eller vårt forsikringsselskap.

5.8 Føyen er ikke ansvarlig for forsinkelser eller svikt i utføringen av Føyens forpliktelser når slik forsinkelse eller svikt skyldes force majeure eller andre omstendigheter utenfor vår kontroll.

 

6. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

6.1 Det vil være ønskelig å kunne kommunisere elektronisk. Imidlertid kan ikke den elektroniske overføringen garanteres å være sikker eller fri for virus eller feil. Slik informasjon kan være avbrutt, korrumpert, mistet, ødelagt, bli mottatt for sent eller være ufullstendig, eller på andre måter være negativt påvirket eller ikke sikker å bruke. Begge parter er enige om å bruke anerkjente viruskontroll verktøy.

6.2 Føyen informerer om at vi ikke benytter kryptering i vår elektroniske korrespondanse. Med mindre annet er fastsatt i oppdragsbekreftelsen, aksepterer partene risikoen og godkjenner elektronisk kommunikasjon for overføring av informasjon.

6.3 Våre spam- og virusfiltre og sikkerhetsforanstaltninger kan av og til avvise eller filtrere ut legitime e-poster. Vi oppfordrer derfor våre kunder til å følge opp viktige e-poster per telefon dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid.

6.4 Med forbehold for det som dekkes av punkt 5, skal verken kunden eller Føyen ha noe ansvar for tap oppstått i forbindelse med elektronisk kommunikasjon av informasjon mellom oss.

 

7. KUNDEUNDERSØKELSER, MARKEDSPRESENTASJON OG REFERANSER

7.1 Føyen har rett til å foreta kundeundersøkelser og som ledd i slike sende forespørsler til ansatte hos kunden. Resultat og tilbakemeldinger gitt i slike undersøkelser kan i anonymisert tilstand publiseres og offentliggjøres.

7.2 Føyen kan på egne nettsider og i firmapresentasjoner informere om at kunden er samarbeidspartner. Videre kan Føyen henvise til oppdraget som generell referanse. Presentasjonsform og tekst ut over dette skal forhåndsgodkjennes av kunden.

 

8. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG OPPBEVARING AV DOKUMENTER

8.1 Føyen har opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter til alle dokumenter kunden mottar fra oss (enten på papir eller diskett eller på e-post) med mindre annet er skriftlig avtalt. Vår kunde kan kopiere slike dokumenter for kundens eget interne bruk, men har ikke adgang til å gi dokumentet eller kopi av dette til andre uten først å ha innhentet Føyens skriftlige samtykke.

8.2 Føyen kan overfor andre kunder utvikle eller bruke ideer, konsepter og know-how som kommer frem i dokumenter utarbeidet for våre kunder (i hvilken som helst form) eller som er utviklet på annen måte under arbeidet med oppdraget.

8.3 Når Føyen utsteder utkast til dokumenter (enten i papirkopi, på diskett eller via e-post), må disse ikke benyttes før de er godkjent av oss.

8.4 Føyen oppbevarer sakspapirer i sine arkiver (med unntak av de papirer kunden ønsker å få returnert). Dokumenter vil normalt bare bli oppbevart i elektronisk form. Føyen legger til grunn at vi har kundens tillatelse til å makulere sakspapirene 10 år etter at Føyen har sendt kunden sluttfaktura for oppdraget. Dokumenter kunden har overlatt til Føyen for oppbevaring i depot, vil ikke bli makulert. Føyen vil fakturere medgått tid for å finne frem arkiverte papirer eller dokumenter, dersom dette arbeidet overstiger én time. Føyen fakturerer den tid vi bruker på å lese dokumentene, skrive brev eller utføre annet arbeid som er nødvendig for å imøtekomme kundens instrukser.

 

9. KLIENTKONTO

Alle klientmidler som betros oss behandles i samsvar med lovpålagte regler om klientmidler, samt regelverk fastsatt av Advokatforeningen. Det forbeholdes rett til å avregne opparbeidet tilgodehavende i klientmidler, dersom oppgjør av faktura ikke er foretatt ved forfall. Dette gjelder også eventuell forskuddsbetaling innbetalt til vår klientkonto.

 

10. PERSONOPPLYSNINGER

10.1 I forbindelse med oppdraget vil personopplysninger om vår kunde bli registrert. I den grad vår kunde formidler personopplysninger om andre til oss, plikter kunden å innhente nødvendig samtykke fra vedkommende. Vi registrerer og bruker personopplysninger kun i den grad det er nødvendig for å utføre oppdraget og å administrere kundeforholdet. Personopplysninger vil kun bli utlevert til andre når det er innenfor disse formål. Herunder vil andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Vi vil gjøre vårt beste for å holde registrerte personopplysninger korrekte og oppdaterte. Dersom vår kunde blir oppmerksom på at opplysninger vi har mottatt fra kunden er uriktige eller ufullstendige, ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette. Føyen vil etterkomme det til enhver tid gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger.

10.2 Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger.

10.3 Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er advokatfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i advokatfirmaets personvernerklæring: https://foyen.no/personvernerklaering/.

 

11. TAUSHETSPLIKT, IDENTITETSTYVERI OG TILTAK MOT HVITVASKING

11.1 Advokater er underlagt lovpålagt taushetsplikt. Dette gjelder også ansatte og andre hjelpere. Samtlige medarbeidere i Føyen har i tillegg undertegnet skriftlig taushetserklæring og er autorisert for tilgang til opplysninger som behandles i forbindelse med Føyens tjenester. I den grad saken nødvendiggjør det, vil kan det avtales at kun et begrenset utvalg av våre advokater få tilgang til saksdokumentene. Alle opplysninger vi mottar av eller om våre kunder eller andre i forbindelse med vårt arbeid behandles fortrolig. Unntak fra advokatens taushetsplikt følger av lov, blant annet av hvitvaskingsloven.

11.2 Det vil være behov for å kommunisere en del av de opplysninger vår kunde gir oss til andre, for eksempel ved søknad om rettshjelpsdekning, bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta kundens interesser. Vi legger til grunn at vi har kundens tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Føyen rett til å opplyse om et eksisterende kundeforhold for å forklare interessekonflikter eller som referanse til potensielle kunder.

11.3 Vi gjør oppmerksom på at vi i henhold til hvitvaskingsloven med tilhørende forskriftsverk vil kunne være pålagt å kreve identitetspapirer og nødvendige fullmakter fra vår kunde for å foreta identitetskontroll når nærmere angitte tjenester skal utføres. Vi kan videre i gitte situasjoner ha plikt til å foreta nærmere interne undersøkelser ved mistanke om bestemte straffbare handlinger, og i ytterste konsekvens ha plikt til å melde fra om forholdet til Økokrim. Slik meldeplikt vil kunne oppstå uten at vi har rett til å informere vår kunde om at Økokrim informeres.

12. KLAGER

12.1 Dersom kunden ikke er tilfreds med det arbeidet Føyen utfører eller salærer, ber vi om at den ansvarlige advokaten for oppdraget umiddelbart kontaktes. Alternativt kan Føyens daglige leder kontaktes. Dersom dere skulle være misfornøyd med våre tjenester eller salærer vil vi gjerne diskutere dette med dere så snart som mulig, slik at vi kan prøve å finne en løsning som er tilfredsstillende for oss begge.

12.2 Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Vår kunde har også anledning til å klage hvis kunden er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på seks måneder. Denne løper fra det tidspunkt kunden ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no.

 

13. OPPDRAGETS VARIGHET OG AVSLUTNING

13.1 Kunden kan når som helst avslutte oppdraget.

13.2 Vi kan bare innstille vårt arbeid i saken dersom

  • det foreligger en rimelig grunn (som f.eks. at kunden ikke betaler en faktura eller blir insolvent, at det oppstår en interessekonflikt, at det vil kunne være skadelig for vårt omdømme eller utsette oss for rettslig ansvar om vi fortsetter å arbeide med saken),
  • kundens interesser anses best ivaretatt ved at saken avsluttes fra vår side eller
  • ved forhold som angitt i Regler for god advokatskikk.

13.3 Vi vil gjennomføre de oppgaver som er betrodd oss inntil saken kan betraktes som avsluttet og kunden er ansvarlig for Føyens honorar og utlegg for arbeid utført frem til avslutningen av oppdraget.

 

14. LOVVALG, JURISDIKSJON OG TVISTELØSNING

14.1 Oppdragsvilkårene, oppdragsbekreftelser vår kunde mottar fra oss og alle spørsmål i forbindelse med Føyens oppdrag (herunder eventuelle ansvarsspørsmål) skal være underlagt norsk rett.

14.2 Alle tvister i forbindelse med Føyens oppdrag er underlagt norsk jurisdiksjon, med Oslo tingrett som eksklusivt verneting. Føyen har likevel – etter eget valg – adgang til alternativt å anlegge sak for kundens ordinære hjemting.

 

15. ENDRINGER

Vi vil kunne gjøre endringer i Oppdragsvilkårene. Gjeldende versjon av Oppdragsvilkårene vil være tilgjengelig på vår nettside, www.foyen.no. Eventuelle endringer trer i kraft når den endrede versjonen er lagt ut.

 

PRISER

Føyen har hovedsakelig næringsdrivende kunder, men vi påtar oss tidvis oppdrag for forbrukere og er derfor etter prisopplysningsforskriften pålagt å informere om våre priser. Normalt vil salæret beregnes utelukkende på en beregning av den tid som er medgått sammenholdt med en på forhånd oppgitt timesats, med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Timesatsen vil kunne variere ut i fra hvem som utfører oppdraget, oppdragets art og vanskelighetsgrad, samt de verdier saken gjelder. For forbrukere ligger våre veiledende timepriser (innbefattet alle stillingskategorier hos oss; advokatfullmektiger, ansatt advokater, senioradvokater og partnere) i intervallet fra NOK 2 300 (NOK 2 875 inkl. mva.) til NOK 6 200 (NOK 7 750 inkl. mva.). For næringsdrivende er det pris etter nærmere avtale. I tillegg kommer eventuelle utlegg og standard omkostningstillegg i henhold til standardvilkårenes punkt 2.3. Sammen med våre standardvilkår vil dette danne rammen for utførelse av oppdraget. Før oppdraget igangsettes vil det normalt bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse som angir oppdragets art, timepriser mv.