Oppsummering av årets vårseminar i arbeidsrett og ny dom i Stendi-sakskomplekset 

Arbeidslivsavdelingen vil takke alle for nok et vellykket vårseminar.  Det gis også en oppdatering på en ny avgjørelse i Stendi-sakskomplekset, som omhandler foreldelse av feriepenger.

Publisert: 23. april 2024

Det årlige vårseminaret i arbeidsrett, intet mindre enn suksess!

Tirsdag 16. april avholdt Føyens arbeidslivsavdeling det årlige vårseminaret i arbeidsrett. Det ble en stor suksess, med 120 engasjerte og aktive deltakere! Et av temaene var lovendringer på arbeidsrettens område, både endringer fra 1. januar 2024 og fra 1. juli 2024. I tillegg ble rettspraksis fra det siste året gjennomgått, etterfulgt av temaene om varsling og oppfølging av arbeidstakere som ikke presterer. Føyens arbeidslivsavdeling ønsker å takke deltakerne for interessante spørsmål og stor interesse både under den faglige og den etterfølgende sosiale delen.

Vårseminaret er tilbake neste år, men i mellomtiden kan du melde deg på nyhetsbrevtjenesten vår og motta invitasjoner til Føyenfrokost her. 

Ny dom i Stendi-sakskomplekset: Krav på feriepenger, ikke foreldet

Høyesterett kom i 2021 til at omsorgsarbeidere i Stendi (tidligere Aleris) skulle vært fast ansatt, og ikke oppdragstakere. Denne avgjørelsen er kjent som Stendi-dommen. I utgangspunktet skulle disse ansatte ha krav på feriepenger all den tid de har vært arbeidstakere i Stendi. Den alminnelige foreldelsesfristen etter foreldelsesloven er tre år. Dette aktualiserte spørsmålet om feriepengekravene var foreldet. Foreldelsesfristen starter å løpe fra det tidspunktet man «tidligst har rett til å kreve oppfyllelse», jf. foreldelsesloven § 3. I kjernen av denne Stendi-saken er spørsmålet om hvilket tidspunkt arbeidstakerne «tidligst» kunne krevd utbetaling av feriepenger.

Spørsmålet om foreldelse av feriepengekravene ble behandlet i Oslo tingrett. I desember 2022 kom tingretten til at feriepengekravene ikke var foreldet. Stendi anket saken til lagmannsretten.

Lagmannsrettens avgjørelse kom 5. april 2024. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at feriepengekravene ikke var foreldet. Det er begrunnet i at foreldelsesfristen ikke hadde startet å løpe for feriepengekravene. Lagmannsretten legger avgjørende vekt på sammenhengen mellom feriepenger og ferieavvikling, og at kravet om feriepenger ikke utløses før faktisk ferieavvikling skjer. Retten til ferie består av to komponenter som går hånd i hånd; feriepenger og fritid. For at retten til ferie er reell, er det en forutsetning at arbeidstaker på samme tid har rett til både fritid og feriepenger. Lagmannsretten bemerker at ferieloven ikke tillater at feriepenger utbetales uavhengig av ferieavvikling. Arbeidstakerne i Stendi-saken har aldri avviklet ferie. Retten legger til grunn at dette skyldes feilklassifisering som oppdragstakere, og i alle fall ikke forhold på arbeidstakernes side. Konsekvensen av at ferie ikke avvikles er at ferien overføres til påfølgende ferieår, jf. ferieloven § 7 nr. 3 andre ledd. I saken var arbeidstakernes krav på ferie overført til de påfølgende årene. Basert på sammenhengen mellom feriepenger og ferieavvikling, var feriepengekravene også overført. Arbeidstakerne kunne dermed ikke krevd oppfyllelse av feriepengekravene i perioden de ikke avviklet ferie. Derfor hadde foreldelsesfristen på tre år heller ikke startet å løpe.

Dommen er ikke rettskraftig og kan fremdeles ankes til Høyesterett.

Artikkelen er skrevet av Mia Nøkleby og Margrete Fivelstad.

Lignende saker

Flere nyheter