Søknadsportal for støtte for bedrifter med svikt i omsetningen er nå åpen

Publisert: 19. april 2020

Fredag den 17. april trådte den nye loven om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall i kraft.

Ordningen ble godkjent av ESA på ettermiddagen den 17. april. Forskriften kom samme dag, og inneholder nyttige avklaringer om blant annet av hvordan leierabatter skal behandles, og særskilte regler for konsern.

Spesielt håndteringen av leierabatter har vært gjenstand for diskusjon før forskriften ble vedtatt. Som vi vil komme tilbake til nedenfor, er det den reduserte husleie som vil anses som en «uungåelig kostnad». Det er denne reduserte leien som omfattes av tilskuddordningen dersom det er inngått avtale om leierabatt. En slik løsning vil antakelig medføre at utleiersiden vil være tilbakeholdne med å inngå avtaler om leierabatter i tiden fremover. Det er ikke usannsynlig at det isteden vil oppstå diskusjoner om hvorvidt det er mulig å finne frem til ordninger der utleier bidrar til opprettholdelse av leietakers virksomhet uten at slikt bidrag fra utleier reduserer eventuelt offentlig tilskudd.

Ordningen er en etterlengtet nødhjelp for mange bedrifter, og søknadsportalen åpnet allerede lørdag 18. april for bedrifter som er pålagt å stenge av staten. For øvrige foretak er søknadsportalen åpen fra mandag 20. april.

I korte trekk går ordningen ut på at foretak som er rammet av betydelig omsetningsfall kan søke staten om kompensasjon til faste uunngåelige kostnader.

Hovedtrekkene i loven og forskriften oppsummeres nærmere nedenfor:

TIDSPERIODEN

Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai 2020, men kan bli forlenget.

Søknad om tilskudd etter ordningen kan tidligst sendes inn etter utløpet av den måneden tilskuddet skal dekke. Søknad om tilskudd for april kan likevel først sendes inn 15. mai. Siste frist for å sende inn søknad er 30. juni 2020.

HVEM OMFATTES?

Ordningen gjelder som utgangspunkt for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som er blitt registrert i Foretaksregisteret før 1. mars 2020.

For filialer av utenlandske selskap må disse drive virksomhet og skattlegges i Norge. For selskap med deltakerfastsetting må deltakerne være skattepliktige til Norge for inntektene fra selskapet for å være omfattet.

Følgende virksomheter er unntatt:
• finansnæringen (avgrensning gjøres basert på finansskatten)
• produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
• utenriks sjøfart -varetransport
• olje- og gassutvinning (avgrenset til de som er under oljeskatteregimet)
• private barnehager som er under egen støtteordning
• flyselskaper som er under egen støtteordning
• foretak uten ansatte (utenom ENK der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
• foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs

KRAV OM OMSETNINGSFALL PÅ 30 PROSENT

For å få kostnader dekket under ordningen må foretaket ha et omsetningsfall på minst 30 prosent. For mars 2020 er kravet kun 20 prosent omsetningsfall fordi de mest omfattende smitteverntiltakene ble iverksatt et stykke ut i mars.

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført. For virksomhet som skattlegges i Norge etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b, omfattes inntekt fra salg av varer og tjenester som er skattepliktig til Norge. Merk at inntekt eller avkastning fra kapital eller andre finansielle eiendeler ikke regnes som omsetning i denne forbindelse. Annen avkastning av fast eiendom enn inntekt ved utleie anses heller ikke som omsetning.

Dette innebærer at utleiere som har et fall i leieinntekter på minst 30 prosent (20 prosent i mars), kan ha rett til tilskudd etter kompensasjonsordningen.

Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedlig omsetning, med unntak av tilskudd etter den midlertidige tilskuddsordningen.

HVORDAN BEREGNES STØTTEN?

Ordningen er todelt og trekker et skille mellom de bedrifter som er pålagt å stenge, og de bedriftene som ikke har fått stengevedtak. Det er nå presisert at et foretak anses å være stengt av staten når 50 % er mer av foretakets omsetning i januar og februar 2020 kom fra virksomhet som staten har besluttet å stenge, som for eksempel frisører, massasje, kroppspleie, treningssentre og svømmehaller.

Dekningsgraden er satt til 80 % for bedrifter som ikke er pålagt å stenge og 90 % for de bedrifter som er pålagt stenging, justert for omsetningsfall. Det er videre en egenandel på 10.000 kroner per måned som trekkes fra. Egenandelen er satt til 0 kroner for bedrifter som er nedstengt av staten.

Kompensasjonen beregnes etter følgende formel per bedrift:

Kompensasjonen = Omsetningsfall i prosent × (uunng.faste kost.− egenandel) × justeringsfaktor (0,9 for foretak som har stengt, og 0,8 for øvrige).

Beregnet tilskuddsbeløp opp til 30 millioner kroner per kalendermåned utbetales i sin helhet. Tilskudd over MNOK 30 reduseres med en faktor på 0,5, jf. forskriftens § 3-3. Øvre grense for tilskudd per måned er økt til NOK 80.000.000.

Det er en terskel for utbetaling fra ordningen, som fastsettes til 5000 kroner. Beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales ikke ut.

HVORDAN BEREGNES OMSETNINGSFALLET?

Omsetningsfallet skal beregnes på bakgrunn at en beregnet normalomsetning for den aktuelle måned i 2020 hvor det justeres for endring i omsetningen fra januar/februar 2019 til januar/februar 2020, jf. forskriftens § 2-3 (2).

Foretak som er etablert mindre enn ett år før den kalendermåneden det søkes tilskudd for, eller som på bakgrunn av omstrukturering av foretaket ikke kan finne den relevante omsetningen, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i januar og februar 2020 som grunnlag for beregningen.

HVILKE KOSTNADER DEKKES? 

Støtten gis for uunngåelige faste kostnader, og følgende omfattes:

 • Post 6300 Leie av lokale, men begrenset til næringslokaler
 • Post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
 • Post 6340 Lys og varme
 • Post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
 • Post 6400 Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Post 6700 Fremmed tjeneste, men bare kostnad til revisjon og regnskap
 • Post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
 • Post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • Post 7500 Forsikringspremie
 • Rentekostnader på gjeld til banker, kredittinstitusjoner og obligasjonslån
 • Rentekostnader på gjeld til andre enn finansinstitusjoner, forutsatt at rentekostnaden har motstykke i like stor rentekostnad hos långiveren på gjeld fra banker, kredittinstitusjoner og obligasjonslån

Oppramsingen viser at husleie og felleskostnader anses som uunngåelige faste kostnader, mens markedsføringsbidrag faller utenfor.

Det fremgår uttrykkelig av forskriften at merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgiftsoppgjøret, kan ikke inngå som fast, uunngåelig kostnad.

SÆRSKILT OM LEIERABATTER MV.

Den delen av foretakets kostnader som ettergis eller reduseres, regnes ikke som en fast «uunngåelig kostnad», forskriftens § 3-2 (10). Dette innebærer at dersom utleier har gitt leierabatt er det den reduserte husleien som er den «faste, uunngåelige» kostnaden. Leiefritak reduserer dermed statens støtte til husleie.  Dette gjelder uavhengig av om leierabatten gis før eller etter virksomheten søker om støtte. Dersom husleien er kr 100 000 per måned, statens tilskuddsordning dekker kr 90 000 og utleier tilbyr å dekke kr 10 000 som leiereduksjon for å være med på spleiselaget, så blir regnestykket annerledes enn partene kan ha tenkt. I slikt tilfelle skal kr 90 000 anses som en fast «uunngåelig kostnad» slik at statens tilskudd i stedet blir kr 81 000 (90 % av kr 90 000). Leietakers andel blir da kr 9 000. Det er viktig at partene er bevisste på effekten leiefritak kan få.

Mange utleiere har i tråd med tidligere anbefalinger inngått avtaler med leietakere om leiefritak som er betinget av at det ikke blir vedtatt offentlige støtteordninger. Behandlingen av slike avtaler vil avhenge av en konkret vurdering av ordlyden i avtalen, men de fleste slike avtaler vi har sett er tydelige på at leiereduksjonen bortfaller om offentlige støtteordninger blir vedtatt.

SÆRSKILT OM KONSERN

Konsern skal likebehandles uavhengig av om konsernet er organisert som ett selskap med flere avdelinger eller med flere juridiske enheter. Dette er særlig praktisk for kjeder (butikk, servering, hoteller, treningssentre, etc.).

Dersom summen av tilskuddsbeløp for alle foretakene/enhetene i konsernet vil overstige kr 30 millioner per måned, skal søknad sendes samlet for konsernet. Beløpsbegrensningen på kr 80 millioner per måned, og avkortning på 0,5 for tilskudd over kr 30 millioner gjelder konsernet samlet. Dersom et konsern etter formelen har rett til kr. 50 millioner, vil avkortningen innebære at tilskuddet blir kr. 40 millioner.

KOSTNADER SOM IKKE OMFATTES

Kostnader som følger av avtale inngått etter 1. mars 2020, eller avtale økt utover normal prisjustering etter 1. mars 2020 omfattes ikke. Det samme gjelder kostnader som varierer med omsetning, produsert mengde av varer og tjenester eller knytter seg til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv. Kostnader som etter avtalen varierer avhengig av omsetning, kan bare medtas med «det laveste av henholdsvis beløp i henhold til avtalen og det beløp som faktisk kreves av avtalemotparten. Det innebærer at avtalt omsetningsleie uten minimumsleie ikke vil kunne medtas ut over den omsetningsleie som faktisk vil bli avkrevd av utleier.

Per dags dato omfatter ikke lønnskostnader av ordningen, men regjeringen har varslet at dette vil komme. Dette gjelder først og fremst foretak som er pålagt å stenge, men som har andre regelverk å forholde seg til som gjør at de må ha bemanning på plass. Som eksempler er det blant annet nevnt foretak hvor det er nødvendig med stell av dyr også i perioden foretaket er stengt.

YTTERLIGERE VILKÅR

Foretak som søker om tilskudd må i tillegg oppfylle følgende vilkår:

 • Foretaket må kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur, herunder både direkte og indirekte reelle eiere.
 • Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt.
 • Skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2018 må være levert av foretak som ble etablert i 2018 eller tidligere.
 • Tilskuddsmottaker må ha bankkontonummer som fremgår av bankenes felles Konto- og adresseringsregister.
 • Foretaket kan ikke være registrert i Foretaksregisteret under avvikling.
 • Foretaket kan ikke ha vært insolvent, jf. konkursloven § 61, før koronautbruddet.
 • Det kan ikke eksistere tvangsgrunnlag eller avtale som gir særskilt dekningsrett i utbetalt tilskudd til foretaket.
 • Person med ledende roller knyttet til foretaket kan ikke være ilagt konkurskarantene, jf. konkursloven kapittel XVIII.

DET KAN BLI BEHOV FOR JUSTERINGER

Det har vært svært kort tid til å utarbeide en ordning med stort omfang. Regjeringen er opptatt av å få ordningen på plass raskt, at den skal være enklest mulig og at den første utbetalingen kan skje snarest mulig. Det betyr at det har vært begrensede muligheter for å ivareta ulike hensyn man normalt ville vektlegge. Regjeringen har derfor vært tydelig på at det kan bli behov for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak.

IKKE FORBUD MOT UTBYTTE

Det er ikke forbud mot å ta ut utbytte for foretak som benytter seg av ordningen. Regjeringen har likevel oppfordret til moderasjon med hensyn til styrehonorar, lederlønn og utbytte.

IKKE FORBUD MOT Å SI OPP ANSATTE

For foretak som benytter ordninger er det ikke forbud mot å si opp ansatte, men det forventes at foretak som benytter ordningen tilstreber å unngå unødvendige oppsigelser.

SÆRLIG OM SESONGBASERT VIRKSOMHETER

Regjeringen nevnte særskilt på pressekonferansen den 17. april at det foreløpig ikke er gjort særlige tilpasninger for foretak som er sesongbasert. Som eksempler ble det blant annet særskilt nevnt fornøyelsesparker som har den vesentlige av årets omsetning i løpet av noen få måneder i året. For slike foretak er det varslet at det vil komme en egen beregningsmodell. Foretakene oppfordres likevel til å søke nå, men etterberegning i etterkant.

OFFENTLIG TILGJENGELIG INFORMASJON

All informasjon om utbetalingene vil være offentlig tilgjengelig og søkbare. Dette for å hindre misbruk.

HVORDAN SØKER MAN? 

Søknad om støtte fylles ut og leveres på nettsiden www.kompensasjonsordning.no
På nettsiden finnes utfyllende informasjon og veiledning.

Det er kun personer som er registrert med nøkkelrolle i Enhetsregisteret som kan sende inn søknad. Dette omfatter blant annet styrets leder, daglig leder, autorisert regnskapsfører og revisor.

Det er opplyst at det vil ligge flere kryssjekker i den automatiske behandlingsrutinen med sikte på å avdekke blant annet juks og svindel. Informasjonen som søker registrerer i systemet, vil blant annet bli kontrollert mot historisk informasjon og andre opplysninger om foretaket og mot annen informasjon som etaten har tilgjengelig. Søknaden vil enten bli avvist eller gå til manuell behandling dersom kryssjekker viser store avvik. Det vil videre legges opp til kontroll med krav om tilbakebetaling og sanksjoner ved avdekking av juks og svindel.

Etter at skjemaet er utfylt og sendt inn vil man motta et varsel fra Altinn når søknaden er ferdigbehandlet. Normalt får man svar på søknaden umiddelbart, men det kan ta inntil tre uker. Hvis søknaden godkjennes, er pengene på kontoen som har blitt oppgitt i søknaden innen 2-3 virkedager.

Det vil i ettertid også bli stilt krav om revisorerklæring eller erklæring fra statsautorisert regnskapsfører, og søker skal legge frem dette ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formue- og inntektsskatt for 2020.

Vi anbefaler at alle foretak som skal søke om støtte å sette seg grundig inn i vilkår og veiledning for støtte, i forkant av innsendelse. I tillegg bør foretaket

 • være à jour med bokføringen per mars måned, herunder sørge for at alle kostnader er ført på riktig konto,
 • ha periodisert kostnader og inntekter på riktig måned/periode – også kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt,
 • sikre at virksomheten har en fullstendig oversikt over virksomhetens samlede «uunngåelige» faste kostnader for mars måned,
 • ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag som virksomheten mener skal legges til grunn for virksomheten ved beregning av omsetningsnedgangen – mars 2019 – alternativt gjennomsnittet for januar og februar 2020,
 • ha fullstendig oversikt over omsetningen virksomheten har hatt i mars måned, og beregne omsetningsnedgangen i prosent for å kunne vurdere om virksomheten omfattes av kompensasjonsordningen.

Lignende saker

Flere nyheter