30. juni er fristen for å rapportere etter åpenhetsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

30. juni er fristen for å rapportere etter både åpenhetsloven, og likestillings- og diskrimineringsloven for foretak med ordinært regnskapsår. Det er første gang virksomhetene er pliktige til å rapportere i henhold til åpenhetsloven. Rapporteringen skal skje i form av en egen redegjørelse som skal offentliggjøres. Rapportering etter likestillings- og diskrimineringsloven kan inngå i virksomhetens årsberetning.

Publisert: 1. juni 2023

Rapportering etter åpenhetsloven

Dersom virksomheten oppfyller to av følgende tre vilkår omfattes den av åpenhetsloven:

 • 70 millioner i årlig omsetning
 • Mer enn 50 årsverk
 • En balansesum på 35 millioner

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger virksomheter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Kort forklart innebærer aktsomhetsvurderingen en risikovurdering av påvirkningen selskapets drift har på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, herunder blant sin leverandørkjede og med sine forretningspartnere. Dette innebærer at virksomheter allerede nå bør være godt i gang med å innhente informasjon fra sine leverandører og forretningspartnere.

Aktsomhetsvurderingen innebærer at virksomheten må:

 • forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
 • kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
 • iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger
 • følge med på gjennomføring og resultater av tiltak
 • kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert
 • sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Redegjørelsen skal offentliggjøres innen 30. juni 2023. Vi har erfart at det har vært mange spørsmål knyttet til utformingen av redegjørelsen og har blitt intervjuet i Dagens Næringsliv om dette.

For å gi konkrete innspill til arbeidet med redegjørelsen holdt Føyen fredag 12. mai seminar om hvordan skrive rapport etter åpenhetsloven. Seminaret hadde over 100 deltakere og vi inviterer på nytt til seminar om hvordan din virksomhet skal skrive rapport etter åpenhetsloven fredag 2. juni. Påmeldingslenke finner du her.

Føyen tilbyr også en oppstartspakke som inkluderer maler som er nyttige for oppfyllelse rapporteringen i tråd med åpenhetslovens krav. I denne pakken inngår også et oppstartsmøte for å hjelpe virksomheten med å komme i gang med arbeidet. Les mer om startpakken her.

Rapportering etter likestillings- og diskrimineringsloven

Rapporteringsplikten omhandler en aktivitets- og redegjørelsesplikt og gjelder for alle offentlige virksomheter, uavhengige av størrelse, og private virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte. Plikten gjelder også for private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det. Aktivitets- og redegjørelsesplikten gjelder hver juridisk enhet, det vil si at hvert rettssubjekt i et konsern må etterleve plikten på selvstendig grunnlag.

Redegjørelsesplikten innebærer at arbeidsgiver redegjør for hvordan de oppfyller aktivitetsplikten. Aktivitetsplikten innebærer at virksomheten skal:

 • Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling,
 • Analysere årsakene til identifiserte risikoer,
 • Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten og
 • Vurdere resultater av arbeidet nevnt ovenfor.

Hvert år skal det kartlegges og redegjøres for:

 • Kjønnsbalanse totalt i virksomheten
 • Midlertidig ansatte
 • Faktisk deltid
 • Foreldrepermisjon

Minimum annethvert år skal det kartlegges og redegjøres for:

 • Lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper
 • Lønnsforskjell totalt i virksomheten
 • Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper
 • Ufrivillig deltid

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i annet offentlig dokument. Den skal utformes slik at enkeltansattes personlige forhold ikke røpes. Arbeidsgivere som ikke har iverksatt arbeidet bør gjøre dette så snart som mulig. Vi kan gi råd og veiledning om hvordan rapporteringskravene skal oppfylles.

Lignende saker

Flere nyheter