Føyen Torkildsen har blitt medlemmer av buildingSMARTs juridiske gruppe

Publisert: 24. februar 2020

Vi mener det er sentralt for å forebygge konflikter og generere merverdier i fremtidens bygge- og anleggsnæring at man bygger bro mellom IKT-systemene og jussen.

 

I Føyen Torkildsens entreprise- og eiendomsavdelinger opplever advokatene at det skjer mye spennende innenfor bygge- og anleggsbransjen.

– Vi ser at vi i vårt arbeid i stadig økende grad må forholde oss til ulike digitale verktøy. De fleste prosjekter i dag forholder seg på en eller annen måte til 3D modellering av bygget eller anlegget som skal oppføres, rehabiliteres eller driftes. Dette fordrer at vi som advokater evner å identifisere og løse de nye type rettslige spørsmål som dette fører med seg, sier senioradvokat Reidar Lunde.

Ny teknologi skaper nye rettslige spørsmål

Med en ny digital hverdag i byggebransjen, ser advokatene også at det er behov for å tilpasse de tradisjonelle kontraktene og prosjektrutinene.

– Med ny teknologi er det behov for at aktørene i bransjen er bevisste på og sørger for regulering av nye risikospørsmål og grensesnitt som oppstår. Gevinsten ved bruk av nye tekniske løsninger slik som BIM-modellering kan fort «spises opp» av kostnaden som en uenighet fører med seg dersom man ikke har sørget for at risikoen har blitt fordelt på en fornuftig måte mellom partene. Dette er et arbeid vi ønsker å bidra til, og hvor buildingSMART er en sentral aktør for at bransjen skal få ønsket utvikling gjennom bruken av disse nye verktøyene.

Føyen Torkildsen holder ofte kurs om grensesnittet mellom teknologi og juss i bygge- og anleggsbransjen. Flere av advokatene har bidratt med kommentarbøker til de ulike norske standardene, og de ser at spørsmålene som dukker opp i diskusjon mellom de ulike aktørene går ut over den tradisjonelle entreprisejussen.

– Siden vi i Føyen Torkildsen er spesialisert innen entreprise, eiendom og IKT, dekker vi på en god måte de temaene som typisk blir aktuelle i de avklaringene som må gjøres ved bruk av nye verktøy, forteller partner Hans-Jørgen Arvesen.

Partner Knut Fiane, som blant annet jobber med IKT-avtaler og personvern i Føyen Torkildsen er enig i at det er viktig å bidra til avklaring av forholdet mellom teknologibruk og juss i smarte bygg.

– Hvis man skal bruke digitale-modeller og verktøy i bygging og ved drift og vedlikehold av bygg, er det også viktig å ha jussen i orden. Det er da sentralt å ha avklart ulike type rettighetsspørsmål knyttet til selve modellene og programvare som benyttes. Disse spørsmålene må man sørge for god regulering av i hele kontraktskjeden. Videre kan det for eksempel bli aktuelt å bruke teknologien til å registrere folks bruk av kontorplasser eller møterom eller bruker andre type data fra brukerne av et bygg for å optimalisere driften. Her vil man møte på ulike personvernspørsmål. Dette er også data, som i mengden av innsamlede data, kan bidra til å generere store merverdier. Dette er problemstillinger som vi kjenner igjen fra andre bransjer, men som i kanskje i mindre grad har vært diskutert innenfor bygge- og anleggsbransjen.

Forebygger konflikter

Advokatene i Føyen Torkildsen ønsker gjennom buildingSMARTs nettverk å dele erfaringer og meninger og bidra til god regulering som igjen kan bidrar til å forebygge konflikter i bransjen.

– Dersom aktørene er bevisste på hvilke rettslige spørsmål som oppstår når man bruker og utvikler ny teknologi, kan man forebygge tvister, spare penger og generere merverdier, understreker de.

Bilde F|T: Hans-Jørgen Arvesen, Knut Olav Fiane, Reidar Lunde og Herman G. Eijerstam.

Lignende saker

Flere nyheter