Nye krav til klima og miljø i anskaffelser – hva må man som offentlig oppdragsgiver hensynta nå?

De nye kravene om klima og miljø i regelverket gir norske oppdragsgivere nye plikter ved gjennomføring av en offentlig anskaffelse.

Publisert: 20. november 2023
  • Nye krav til klima og miljø

Regjeringen skjerper kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Formålet er å redusere anskaffelses samlede klimaavtrykk og miljøbelastning.

Hovedregelen blir nå at oppdragsgiver innta «klima og miljø» som et tildelingskriterium, og dette vektes med minst 30 prosent.

  • Når gjelder de nye endringene fra?

Fra og med 1. januar 2024.

Dette innebærer at anskaffelser som kunngjøres på Doffin fra og med 1. januar 2024 vil omfattes av de nye reglene. Tilsvarende gjelder for anskaffelser hvor det foretas en frivillig kunngjøring eller hvor det sendes invitasjon eller direkte henvendelse til leverandøren.

  • Hva innebærer de nye endringene?

Endringen innebærer at oppdragsgiver som hovedregel skal vekte klima- og miljøhensyn med 30 prosent i anskaffelsen For anskaffelser, der oppdragsgiver angir tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, bør «klima og miljø» være blant de tre høyest prioriterte.

Endringene gjelder for anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften.

  • Finnes det unntak?

Ja.

Dersom en innkjøper kan vise at det klart gir en bedre klima- og miljøeffekt å stille krav om klima og miljø i kravspesifikasjonen eller kontrakten heller enn å belønne det i evalueringen gjennom tildelingskriteriene, kan det gjøres. Oppdragsgiver må da begrunne det i anskaffelsesdokumentene.

I de tilfellene der anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig unntas oppdragsgiver plikten til å vektlegge klima og miljø i anskaffelser. Også i disse tilfellene har oppdragsgiver en begrunnelsesplikt.

Hvor strenge krav som må stilles til oppdragsgivers undersøkelser og vurderinger beror på en konkret vurdering av anskaffelsens art, omfang, verdi og kompleksitet. Det stilles naturligvis strengere krav til de vurderinger som foretas for en anskaffelse med svært høy verdi enn en med lavere, eller til en anskaffelse hvor klima- og miljøbelastningen er høy sammenlignet med en anskaffelse med begrenset klima- og miljøbelastning.

Et viktig utgangspunkt for de kommende regelverksendringene er at klima- og miljøkravene som stilles må være forholdsmessige og relevante for anskaffelsen. Dette innebærer at oppdragsgiver må påse at kravene har tilknytning til leveransen og at kravene står i forhold til anskaffelsens formål og verdi. Kravene kan rettes mot alle sider av, og trinn i, livssyklusen til det som anskaffes.

  • Hva kan vi bistå med?

Vårt råd er at oppdragsgivere spisser sin kompetanse på vurderinger av klima og miljø og kartlegger hvordan man kan vurdere klima- og miljøkrav i sine anskaffelser. Advokatfirmaet Føyen kan bistå med vurderingen av hvilken type klima- og miljøkrav som er hensiktsmessig å stille i konkrete anskaffelser.

Videre kan vi bistå med å vurdere hvorvidt det i den konkrete anskaffelsen vil foreligge en større klima- og miljøeffekt av å stille krav i kravspesifikasjonen. Vi vurderer også om klima- og miljøbelastningen er uvesentlig slik at det ikke er nødvendig å oppstille klima- og miljøkrav i anskaffelsen.

Føyen kan bistå med å utarbeide begrunnelser basert på våre vurderinger knyttet til hvorfor klima- og miljøkrav ikke oppstilles som tildelingskriterium, både der det alternativt oppstilles i kravspesifikasjonen, eller der klima- og miljøkrav ikke oppstilles i det hele tatt.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat dersom dere skulle ha behov for bistand, opplæring eller kurs knyttet til de nye regelverksendringene, eller dersom dere har noen spørsmål til de nye kravene om klima og miljø i offentlige anskaffelser.

Lignende saker

Flere nyheter