Endringer for inn- og utleie fra bemanningsbransjen

Publisert: 21. januar 2022

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut et forslag på høring om innstramninger i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsbransjen. Forslaget er en oppfølging av Hurdalsplattformen hvor regjeringen gikk inn for at bemanningsbransjens omfang og rolle skulle begrenses, med formål om å styrke den enkelte ansattes rett til fast ansettelse.

Her har vi samlet de viktigste forslagene;

  • Regjeringen vil fremsette forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, med hjemmel i arbeidsmiljøloven 14-12 femte ledd.
  • Regjeringen vurderer å oppheve den generelle adgangen til å innleie av arbeid av midlertidig karakter jf. § 14-12 første ledd, jf. § 14-9 andre ledd bokstav a.
  • Det foreslås å lovfeste en definisjon av innleie i arbeidsmiljøloven for å klargjøre grensedragningen mellom innleie og entreprise,
  • Forslag om å gi innleide fra bemanningsforetak rett til fast ansettelse hos innleier etter to år.
  • Endringer i forskrift om bemanningsforetak som blant annet vil stille høyere dokumentasjonskrav for å leie ut arbeidskraft og gi Arbeidstilsynet større sanksjonsmuligheter ved brudd på arbeidsmiljøloven.

Forslaget må leses i sammenhengen med de andre lovforslagene i forbindelse med regjeringsskiftet som også påvirker arbeidslivet. Dette er spesielt lovforslag om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i aml. § 14-9 andre ledd bokstav f, samt å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie.

Høringsnotatet kan leses her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-regelverket-for-inn-og-utleie-fra-bemanningsforetak/id2896018/

ANDRE ARBEIDSRETTSLIGE RELEVANTE LOVFORSLAG

I sammenheng med regjeringsskifte er det også sendt ut en rekke lovforslag som vil kunne påvirke arbeidslivet, disse er;

Regjeringen foreslår å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav f.

Forslaget er en del av regjeringens arbeid for å styrke arbeidstakeres rett til fast ansettelse og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv. Forslaget vil gjelde for avtaler som inngås etter at endringen trer i kraft. Lovforslaget kan leses her.

Regjeringen foreslår å gjeninnføre den kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut et forslag på høring om å gjeninnføre den kollektiv søksmålsrett slik at fagforeninger kan reise søksmål om ulovlig innleie fra bemanningsforetak. Forslaget ble sendt på høring med frist 14. desember. Forslaget er nå tatt under behandling.

Forslag om endring i forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem

Et annet forslag som er under behandling er forslag om endringer i forskrift om arbeids som utføres i arbeidernes hjem, med andre ord «hjemme-kontor». De foreslåtte endringene inkluderer blant annet å fjerne kravet om skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene og å tydeliggjøre anvendelsesområde til forskriften.

Det er forventet at endringene vil komme i løpet av den nærmeste fremtid.

Vi i arbeidslivsavdelingen følger disse sakene. Ta kontakt dersom dere ønsker en samtale om hvilken betydning forslagene til endringer kan få for din virksomhet.

Lignende saker

Flere nyheter