Endringer i dagpengeregelverket

Publisert: 31. oktober 2017

Solberg-regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjett for 2018. Enkelte forslag kan få stor betydning for arbeidstakere; f.eks. forslag til endringer i dagpengeregelverket.

DAGPENGER VED BORTFALL AV ARBEIDSINNTEKT

Dagpenger skal delvis kompensere for inntektsbortfall som følge av arbeidsledighet. I dag må arbeidstakere tjene minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (grunnbeløpet (G) = 93 634,- per 1. mai 2017) innen utløpet av siste kalenderår (31.12.2016 per nå), eller 3G i løpet av de sist avsluttede kalenderårene, for å ha rett til dagpenger.

Regjeringen ønsker å målrette dagpengeordningen mot arbeidstakere med sterk tilknytning til arbeidslivet, og begrenser derfor opptjeningsperioden til kun å gjelde sist avsluttede kalenderår. Med andre ord vil kun personer som har hatt minst 1,5 G innen utløpet av siste kalenderår ha rett til dagpenger. For å sikre at personer som har vært ute av arbeidslivet på grunn av sykdom eller pleie av alvorlig syke barn, ikke faller utenfor, utvides dagpengeopptjeningen til å omfatte sykepenger, pleiepenger og opplærings- og omsorgspenger.

DAGPENGER VED ETABLERING AV VIRKSOMHET (DAGPENGER FOR GRÜNDERE)

I dag kan det også innvilges dagpenger i inntil 12 måneder ved oppstart av egen virksomhet. Det stilles imidlertid krav om at disse 12 månedene er delt inn i to faser; dagpenger ytes for en såkalt utviklingsperiode på inntil åtte måneder, og en oppstartsperiode på inntil fire måneder. Regjeringen foreslår å fjerne denne inndelingen av dagpengeperiodene for å gjøre ordningen enklere og mer smidig. Tidligere var gründere tvunget til å søke for hver fase. Forslaget er provenynøytralt, som betyr at det ikke innebærer økte eller reduserte kostnader. I fjor utvidet Regjeringen dagpengeordningen ved nyetableringer fra ni til 12 måneder.

STORTINGSBEHANDLING

I lys av resultatene fra stortingsvalget, og dermed skiftet i flertallet på Stortinget, er det grunn til å tro at statsbudsjettet vil bli endret ved Stortingets behandling. Det er naturligvis ikke mulig å gi noen sikre spådommer relatert til forhandlingene i Stortinget. Likevel er det grunn til å tro at det kan bli vanskelig for Regjeringen å få flertall for endringer i dagpengeregelverket ved bortfall av arbeidsinntekt. Endringen vil utelukke en del arbeidsledige fra dagpengeordningen.

Dagpenger ved etablering av virksomhet er i all hovedsak en forenkling uten praktisk betydning, og det er vanskelig å se noen umiddelbare hindre for at forslaget skal få flertall.

Lignende saker

Flere nyheter