Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven

Publisert: 17. februar 2020

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering. Aktivitets- og redegjørelsesplikten i lovens § 26 er vedtatt at skal skjerpes.

Styrkingen innebærer blant annet at aktivitetsplikten tydeliggjøres og konkretiseres, herunder får visse arbeidsgivere en plikt til å gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn. Styrkingen innebærer videre at alle arbeidsgivere pålegges en dokumentasjons- eller redegjørelsesplikt. Dokumentasjonsplikten som pålegges små arbeidsgivere er mindre byrdefull enn redegjørelsesplikten, og innebærer at skriftlig informasjon om arbeidet skal være tilgjengelig for innsyn. Aktivitetsplikten utvides til virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte når en av partene krever det.

Endringene gjenspeiler lovgivers ønske om en styrking av vernet mot diskriminering. Spesielt retter lovgiver fokus på lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid. Endringene trådte i kraft 1. januar 2020.

Lignende saker

Flere nyheter