Kompensasjonsordning for bedrifter med svikt i omsetningen er nå klar

Publisert: 2. april 2020

Regjeringen la i dag frem detaljene i kompensasjonsordningen for foretak som har svikt i omsetningen som følge av koronasituasjonen.

Ordningen er en etterlengtet nødhjelp for mange bedrifter, og vil gi bedrifter med omsetningsfall ca. 20 milliarder kroner i måneden frem til utløpet av mai. Formålet med ordningen er å hjelpe de bedrifter som er sunne og levedyktig og som ville klart seg dersom koronasituasjonen ikke hadde oppstått.

I korte trekk går ordningen ut på at foretak som er rammet av betydelig omsetningsfall kan søke staten om kompensasjon til dekning av uunngåelige faste kostnader. Størrelsen på støtten fastsettes ut fra størrelsen på de faste kostnader i hvert enkelt foretak og på bakgrunn av omsetningsfallet.

Tidsperioden

Ordningen gjelder i utgangspunktet for mars, april og mai 2020. Første utbetaling foretas så raskt som mulig i april og utmåles ut fra oppgitte tall for mars. Det er opplyst at ordningen forlenges dersom det er nødvendig.

Hvilke kostnader dekkes? 

Støtten gis for uunngåelige faste kostnader. Som eksempler er det konkret nevnt husleiekostnader, forsikring, strøm og kostnader til regnskapsføring.

Krav om omsetningsfall på 30 prosent
For å få kostnader dekket under ordningen må foretaket ha et omsetningsfall på 30 prosent eller mer fra samme måned i fjor. For mars 2020 er kravet kun 20 prosent omsetningsfall fordi de mest omfattende smitteverntiltakene ble iverksatt et stykke ut i mars. Omsetning av finansaktiva skal ikke regnes med.

Ordningen baseres på foretakenes egenrapporterte tall i portalen for omsetning i mars måned og omsetning i mars måned 2019, eller et gjennomsnitt for januar og februar 2020 dersom foretaket ikke var i virksomhet i mars 2019. Bedriftene skal også selv rapportere om uunngåelige faste kostnader som kan føres på bestemte poster i næringsoppgaven.

Hvordan beregnes støtten?

Ordningen er todelt og trekker et skille mellom de bedrifter som er pålagt å stenge, og de bedriftene som ikke har fått stengevedtak. Når det gjelder hvilke virksomheter som er pålagt å stenge fremgår dette av oversikt hos Helsedirektoratet.

Ordningen gjelder for bedrifter med omsetningsfall på 30 prosent eller mer per måned fra og med april 2020 (kun 20 prosent for mars).

Dekningsgrad er satt til 80 % for bedrifter som ikke er pålagt å stenge og 90 % for de bedriftene som er pålagt stenging, justert for omsetningsfall. Det er videre en egenandel på 10.000 kroner per måned som trekkes fra. Egenandelen er satt til 0 kroner for bedrifter som er nedstengt av staten.

Kompensasjonen beregnes etter følgende formel per bedrift:

Kompensasjonen = Omsetningsfall i prosent × (uunng.faste kost.− egenandel) × justeringsfaktor.

Deretter en terskel for utbetaling fra ordningen, som fastsettes til 5000 kroner. Beregnet kompensasjonsbeløp under denne grensen, betales ikke ut.

Regjeringen opplyste at det vil bli satt et tak for utbetaling per konsern, og at de vil komme tilbake til hva den endelige grensen vil være.

Begrunnelsen for at ordningen ikke legger opp til å dekke 100 % av kostnadene er fordi regjeringen forventer at bedriftene selv gjør det man kan for å redusere sine kostnader. Regjeringen var tydelig på at de forventer at utleierne også reduserer husleien, selv om dette ikke er et vilkår etter ordningen.

I tillegg ble bedriftene som nyttiggjør seg av ordningen oppfordret til å vise moderasjon med hensyn til lederlønn og utbytte.

Hvem omfattes av ordningen?

Alle skattepliktige registrerte foretak kan nyttiggjøre seg av ordningen. Det er dog gjort følgende unntak:
• finansnæringen (avgrensning gjøres basert på finansskatten)
• produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
• utenriks sjøfart -varetransport
• olje- og gassutvinning (avgrenset til de som er under oljeskatteregimet)
• private barnehager som er under egen støtteordning
• flyselskaper som er under egen støtteordning
• foretak uten ansatte (utenom ENK der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
• foretak uten aktivitet
• foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs

Behandling og kontroll

Det er foretakene selv som søker om støtte, og det som fylles ut er en slags mini selvangivelse. Hvis bedriften passerer øvrige kriterier for utbetaling, skjer utbetalingen automatisk. Foretakene må ved søknaden bekrefte at opplysningene er riktige og at den er kjent med vilkår ved uriktig informasjon. Søker bekrefter at han/hun er kjent med reglene for ordningen og at de er innforstått med straffeansvar ved å gi uriktige opplysninger.

Det er opplyst at det vil ligge flere kryssjekker i den automatiske behandlingsrutinen med sikte på å avdekke blant annet juks og svindel. Informasjonen som søker registrerer i systemet, vil blant annet bli kontrollert mot historisk informasjon og andre opplysninger om foretaket og mot annen informasjon som etaten har tilgjengelig. Søknaden vil enten bli avvist eller gå til manuell behandling dersom kryss-sjekken viser store avvik. Det varsles at alle som søker ordningen, må kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt ved attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Det legges også opp til endringsadgang. Det vil videre legges opp til kontroll med krav om tilbakebetaling og sanksjoner ved avdekking av juks og svindel. Sanksjonsmulighetene opplyses tydelig i søknadsportalen.

Det kan bli behov for justeringer
Det har vært svært kort tid til å utarbeide en ordning med stort omfang. Regjeringen er opptatt av å få ordningen på plass raskt, at den skal være enklest mulig og at den første utbetalingen kan skje snarest mulig.

Det betyr at det har vært begrensede muligheter for å ivareta ulike hensyn man normalt ville vektlegge. Regjeringen har derfor vært tydelig på at det kan bli behov for å justere modellen, grenser og kontrolltiltak. Det har f.eks. vært reist spørsmål om modellen gir tilstrekkelig sterke insentiver for å holde driften i gang under koronakrisen. Mange virksomheter har redusert bruk av arbeidskraft betydelig, men ikke hundre prosent, for å unngå at virksomheten må stenge helt. Dette vil typisk gjelde virksomheter med stort omsetningsbortfall (80-100 %) der det allikevel er nødvendig med en viss bemanning. Departementet vil vurdere om og eventuelt hvordan dette hensynet kan ivaretas i modellen fra og med april 2020

Gjenstår fortsatt godkjennelse

Ordningen krever godkjennelse av stortinget og ESA. Regjeringen har blant annet av denne grunn fremholdt at det kan skje justeringer i ordningen. I tillegg gjenstår det fortsatt arbeid med den tekniske løsningen, men sannsynligvis vil søkeportalen være klar for innlevering av søknader den 17. april.

Lignende saker

Flere nyheter