Større fleksibilitet ved å kunne jobbe på kveldstid

Publisert: 31. august 2017

1. juli 2017 trådte det i kraft nye regler om kveldsarbeid. Reglene skal legge til rette for økt fleksibilitet. Hviletidsbestemmelsene gjør imidlertid at lovendringen får begrenset betydning

Arbeid etter kl. 21.00 er som hovedregel ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Fra og med 1. juli 2017 kan imidlertid arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale om arbeid mellom kl. 21.00 og 23.00, selv om arbeidets art ikke gjør det nødvendig. Avtalen kan inngås for et enkelt tilfelle, gjelde for en tidsavgrenset periode, eller være en fleksitidsavtale hvor arbeidstaker i samråd med arbeidsgiver kan velge å benytte seg av det handlingsrommet avtalen åpner for. Den totale arbeidstiden i løpet av 24 timer må fortsatt ligge innenfor dagens grenser for maksimal daglig arbeidstid.

Kravet om at arbeidstakere i løpet av et døgn skal ha sammenhengende hvile på 11 timer, er uendret. En arbeidstaker som først legger barna for så å arbeide to timer mellom kl. 21.00 og 23.00, har derfor ikke lov til å påbegynne arbeidet dagen etter før kl. 10.00. Lovendringen er etter vårt syn derfor ikke like praktisk som det i første øyekast kan se ut til å være.

Lignende saker

Flere nyheter