To prinsipielt viktige saker skal behandles av Høyesterett

Publisert: 27. april 2018

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet å ta til behandling to viktige arbeidsrettssaker, den såkalte Skanska-saken og Norwegian-saken. Vi gir et kort innblikk i hver av dem.

Skanska-saken

Skanska gjennomførte en nedbemanning og fravek ansiennitetsprinsippet i den konkrete utvelgelsen av hvem som skulle meddeles oppsigelse. Skanska mente å kunne betone klare kompetanseforskjeller i den vurderingen som ble lagt til grunn for fraviket og argumenterte for at det var helt nødvendig for å redde produksjonen videre. Borgarting lagmannsrett var uenig og konkluderte med at Skanska i realiteten hadde opphøyd utvelgelseskriteriet kompetanse til utgangspunktet ved vurderingen i stedet for ansiennitet, noe som utgjorde et brudd på selskapets forpliktelser etter Hovedavtalen § 8-2 første ledd. Det blir nå opp til Høyesterett å vurdere hvorvidt Skanska har brutt sine forpliktelser med hensyn til vektleggingen av ansiennitet i nedbemanningsprosessen.

Norwegian-saken

Saken gjelder tvist om hvem som har arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte i Norwegian.  De kabinansatte og pilotene tok saken til retten for å få dom på at det er Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver. De fikk medhold i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Nå skal saken avgjøres av Høyesterett. Hvem som har det reelle arbeidsgiveransvaret er forhold som stadig blir mer uklare etter hvert som virksomhetene velger å organisere seg på nye måter. De kabinansatte og pilotene argumenterer derfor for at stillingsvernet utfordres gjennom nye selskapsstrukturer, lange kontraktskjeder og etablering av bemanningsforetak, noe som bidrar til et mer uoversiktlig arbeidsgiveransvar og utrygge arbeidsforhold.

Det er per dags dato ikke kjent når sakene skal behandles av Høyesterett. Vi i arbeidslivsavdelingen ser frem til Høyesteretts avklaringer i begge avgjørelsene, som er både viktige og svært praktiske.

Lignende saker

Flere nyheter