Veireno-leder dømt til fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven

Publisert: 17. februar 2020

I Høyesteretts dom av 12. februar 2020 ble daglig leder og styreleder i Veireno dømt til fengsel i 120 dager som følge av overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtidsarbeid og om daglig og ukentlig arbeidsfri.

Saken har sitt opphav i de store problemene med avfallshåndteringen i Oslo og i noe mindre grad ulike Vestfold-kommuner i perioden 2015 til 2017, etter at Veireno vant anbud og tok over tømmingen. Selskapet hadde i 2015 inngått avtaler om innsamling av husholdningsavfall i Vestfold og Oslo. Arbeidstilsynet avdekket tidlig etter oppstart av oppdragene omfattende bruk av overtid, også utover det som er tillatt. Ved straffutmålingen ble det i skjerpende retning lagt vekt på at brudd på arbeidstidsbestemmelsene fortsatte etter Arbeidstilsynets første tilsyn.

Bruddene ble ansett som forsettlige og systematiske, og de hadde skjedd over en viss tid. Høyesterett karakteriserer overtidsbruken som «svært omfattende» og langt utover lovens grenser. Allmennpreventive hensyn tilsa at det ble reagert med fengselsstraff, selv om det tidligere ikke var ilagt fengselsstraff for slike overtredelser som saken gjaldt. Høyesterett viser til at Stortinget i 2015 strammet inn lovverket og slik signaliserte et ønske om strengere straffenivå i slike saker. Det er dette nye og strengere nivået Høyesterett nå har etablert.

Høyesteretts utmåling av straff er likevel mer enn en halvering av straffenivået lagmannsretten satt, hvor han ble dømt til ni måneders fengsel. Da saken ble behandlet i Follo tingrett, fikk han hele 1 år og 3 måneders fengsel.

Lignende saker

Flere nyheter