Hvordan løse utfordringene med de nye innleiereglene – ikke bare å ansette midlertidig

1. april 2023 trådte de nye lovendringene som strammer inn adgangen for innleie fra bemanningsforetak i kraft. Vi belyser i denne artikkelen ulike alternativer til hvordan din virksomhet kan løse bemanningsbehovet etter lovendringene.

 

Publisert: 31. mai 2023

Som kjent trådte de nye lovendringene om innstramminger i reglene for innleie fra bemanningsforetak i kraft 1. april 2023. Adgangen til innleie fra bemanningsforetak når arbeidet er av midlertidig karakter ble fjernet. Overgangsordningen som varer frem til 1. juli gjelder kun for avtaler inngått før lovendringen. Vi har omtalt endringene i detalj her, og også diskutert disse under Føyens vårseminar holdt 18. april.

Vi håndterer daglig spørsmål om forståelsen og konsekvensene av regelendringene for ulike virksomheter. Videre har det i etterkant av omtalen i nyhetsbrevet sendt ut i slutten av mars kommet mulige avklaringer på hvordan begrepet «tillitsvalgt» skal forstås i forhold til den avtalemessige unntaksadgangen. Videre har Regjeringen svart på de 15 kritiske spørsmål fra ESA om de nye innleiereglene. Vi har også gjort oss opp noen erfaringer siden ikrafttredelsen av regelverket.

Hvordan skal virksomheten din løse utfordringene med de nye innleiereglene?

Virksomheter som har benyttet seg av adgangen til å leie inn arbeidskraft ved midlertidig behov fra bemanningsforetak må dermed fylle arbeidskraftsbehovet sitt på en annen måte. Det finnes ingen enhetlig løsning som erstatter denne måten å bemanne virksomheten på. Vår erfaring er at måten virksomheten bemannes på må tilpasses den konkrete virksomheten.

Lovendringen innebærer et økt fokus på hovedregelen om at arbeidstakere skal ansettes i fast stilling. Virksomheter bør vurdere om andelen fast ansatte er riktig og om en omdisponering av arbeidstakerne kan løse de midlertidige utfordringene i virksomheten.

Adgangen til å leie inn ansatte fra bemanningsforetak

Det er adgang til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak når arbeidet er av midlertidig karakter dersom dette gjelder arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre   rådgivnings- og konsulenttjenester i et klart avgrenset prosjekt. Med spesialkompetanse menes faglig ekspertise og spisskompetanse som det ikke kan forventes at virksomheten selv besitter. Unntaket skal være snevert, men kan likevel være aktuelt å vurdere for flere virksomheter.

Det er kun adgangen til å leie inn ressurs fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter som er blitt forbudt. Adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak ved vikararbeid gjelder fortsatt.

Adgangen til å ansette midlertidig

Arbeidstakere skal som utgangspunkt ansettes fast. Det gjelder likevel unntak som gir adgang til å ansette midlertidig. Det minnes om at den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder på generelt grunnlag ble opphevet 1. juli 2022. Adgangen til å ansette midlertidig må derfor følge av arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav a til e. Her er det gitt adgang til å ansette midlertidig blant annet dersom arbeidet er av midlertidig karakter og ved vikararbeid.

Å ansette midlertidig er imidlertid langt mer tidkrevende og kostbart. Det må gjennomføres en rekrutterings- og ansettelsesprosess med onboarding av de(n) nye ansatte, noe som koster tid og penger. Innleide kan ofte hentes inn raskere enn virksomheten kan ansette midlertidig.

Virksomheter bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett

Det gjelder videre et unntak fra forbudet mot å leie inn ansatte fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter for virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. I slike virksomheter kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer arbeidstakerkategorien innleien gjelder inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie.

Det har vært diskusjoner rundt hvilke tillitsvalgte som kan inngå en slik avtale med arbeidsgiver. Etter spørsmål fra Anna Molberg (H) svarte arbeids- og inkluderingsministeren at avtale om innleie kan inngås med enhver tillitsvalgt i virksomheten, herunder også tillitsvalgte uten organisasjonsmessig tilknytning. LO har i brev 21. mars til arbeids- og inkluderingsministeren bedt om en klargjøring av hvilke regler som gjelder.

I slutten av april kom avklaringen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Tillitsvalgtbegrepet skal forstås til å gjelde enhver tillitsvalgt, også de uten organisasjonsmessig tilknytning.

Forholdet til EØS-retten

Det har fra flere hold blitt stilt spørsmål rundt forholdet mellom de nye innleiereglene og forholdet til EØS-retten. Vi har tidligere omtalt at to bemanningsselskaper har sendt klage til ESA, EFTAs overvåkingsorgan. ESA har åpnet sak mot Norge og stilt 15 kritiske spørsmål til den norske regjeringen.

Regjeringen har besvart ESA og står fast ved at de nye innleiereglene er i tråd med EØS-retten. ESA må vurdere hvorvidt de er enige med regjeringens svar på ESAs spørsmål. Skulle ESA være uenig med den norske tolkningen vil det det bli en dialog mellom Norge og ESA. En eventuell prosess med å endre reglene ved å ta saken inn for EFTA-domstolen vil uansett ta lang tid.

Seminar fra Føyen om åpenhetsloven

Fredag 12. mai holdt Føyen seminar om hvordan din virksomhet kan skrive rapporten åpnehetsloven krever at offentliggjøres innen 20. juni i år. Seminaret hadde over 100 deltakere og vi inviterer til nytt seminar med samme tema fredag 2. juni. Påmeldingslenke finner du her.

Føyen tilbyr også en oppstartspakke som inkluderer flere maler som er nyttige for oppfyllelse av åpenhetslovens krav. Les mer om startpakken her.

Vi minner også om rapporteringsfristen for rapportering etter likestilling- og diskrimineringsloven. Vi har skrevet nærmere om rapporteringsplikten her.

 

Lignende saker

Flere nyheter