Innsikt

Eiendom24.4.2024

EU har vedtatt det nye bygningsenergidirektivet – nullutslippsbygg innen 2050

Eiendom14.3.2024

Kommunal- og distriktsdepartementet har uttalt seg om søknadsplikt for solcelleanlegg

Eiendom14.3.2024

Avtalemaler for strøm fra solcelleanlegg i leieforhold er lansert

Eiendom15.2.2024

Husleielovutvalget foreslår store endringer i huseieloven

Eiendom15.2.2024

Ekspropriasjonsrett: Våren byr på flere prinsipielle avklaringer fra Høyesterett

Eiendom22.1.2024

Forbud mot negative servitutter i dagligvarebransjen

Eiendom21.12.2023

Opprykk til senioradvokat

Eiendom15.12.2023

Eiendomsåret 2023

Eiendom22.11.2023

Siste fra Høyesterett om retten til innløsning av festetomter

Eiendom20.11.2023

Ny standard byggblankett for utbyggingsavtaler

Eiendom20.11.2023

Selskaper bør vurdere forholdet mellom bokførte- og virkelige verdier av sin eiendomsmasse grundig inn mot årsoppgjøret

Eiendom03.11.2023

Føyen bistår Husleielovutvalget – første delrapport er publisert

Eiendom23.10.2023

Småhusplanen – er reell flom- og skredfare avklart?

Eiendom22.9.2023

Nye endringer i plan- og bygningsloven – områdemodellen

Eiendom27.8.2023

Ny Høyesterettsdom: Når utløser aksjeeierskifte forkjøpsrett til fast eiendom?

Eiendom27.8.2023

Enklere å tilby leie til eie- og deleiemodeller

Eiendom23.6.2023

Føyens frokostseminarer eiendom- og entreprise høsten 2023

Eiendom22.6.2023

Historisk enighet om krav til kjønnsbalanse i styrer i norske selskaper

Eiendom20.6.2023

Føyen har bistått med gigantprosjektet E10 Hålogalandsvegen

Eiendom19.6.2023

Skal utleier aktsomhetsvurdere leietakere etter åpenhetsloven?

Eiendom19.6.2023

Eiendomsmeglere bør kjenne til foreldelsesreglene

Eiendom31.5.2023

Soga om stroksservituttar fortset

Eiendom31.5.2023

Vent ikke for lenge om noen skylder deg penger

Eiendom23.5.2023

Eiendomsinvestorer tapte 80 millioner etter at kravet ble ansett som foreldet av Høyesterett

Eiendom27.4.2023

Tvangsfravikelse av leietaker ved betalingsmislighold

Eiendom12.4.2023

Foreldelsesloven er en felle for byggbransjen

Eiendom01.4.2023

Opprykk til senioradvokat

Eiendom28.3.2023

Foreldelseslovens utfordringer og problemer i eiendomsbransjen

Arbeidsliv16.3.2023

Føyen anerkjent i Chambers Europe 2023

Eiendom07.3.2023

Hvordan sikre seg en best mulig regulering av husleien?

Eiendom13.2.2023

Tilbakeleveringstvister kan unngås

Arbeidsliv09.2.2023

Hva må eiendomsaktører gjøre for å oppfylle kravene i åpenhetsloven?

Eiendom01.2.2023

Vinteren er her – hva bør gårdeier tenke på med glatt føre og risiko for takras?

Eiendom25.1.2023

Revidert veileder for felleskostnader i næringsbygg

Eiendom23.1.2023

Revidert Småhusplan er sendt til politisk behandling

Eiendom23.1.2023

Nye regler mot «hyblifisering»

Eiendom21.12.2022

Føyen eiendomsfrokost våren 2023

Eiendom11.11.2022

Ny dom fra EMD om festeavgiften i Øvre Ullern terrasse – ingen krenkelse av eiendomsvernet denne gangen

Eiendom07.11.2022

Nylig avsagt rettsavgjørelse om meglerstandardens barehouse leieavtale

Eiendom07.11.2022

Leiekontrakt for bygg under oppføring fordrer skreddersøm

Eiendom07.11.2022

Tvangsoppløsning av sameie – adgang til å angre seg?

Eiendom07.10.2022

Skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet 2023

Eiendom29.9.2022

Servituttavklaring i lagmannsretten

Eiendom29.9.2022

Forslag til nye særregler om beskatning av privat forbruk i selskap

Arbeidsliv19.9.2022

Føyens manuduksjoner høsten 2022

Eiendom11.9.2022

Forskriftsfestet kapitaliseringsrente for personskadeerstatning – hvilken betydning kan dette få for ekspropriasjonserstatning?

Eiendom07.7.2022

Føyen eiendomsfrokost høsten 2022

Eiendom25.5.2022

Ny høyesterettsdom om eiendomsrettens utstrekning i luftrommet

Eiendom07.4.2022

PBE sender revidert småhusplan på høring – foreslår betydelige begrensninger i utbyggingsmulighetene

Eiendom01.4.2022

Krigen i Ukraina – Hva kan partene i en bygge- og anleggskontrakt kreve?

Eiendom25.9.2021

Standard leieavtaler for næringslokaler og næringsbygg revideres og oppdateres på nytt denne høsten

Eiendom11.5.2021

EU-domstolen med nytt bidrag til vurderingen av grensen mellom leiekontrakter og bygge- og anleggskontrakter

Eiendom05.5.2021

Høyesterett fastslår at rekkefølgekrav i Selvaag-saken er ugyldig

Høyesterett avsa 4. mai 2021 dom i den såkalte «Selvaag-saken». Høyesterett konkluderte under sterk dissens (3-2) med at Oslo kommunes rekkefølgekrav er ugyldig.

Eiendom29.4.2021

Må kommunen tilbakebetale infrastrukturbidrag når forutsetningene for avtalen endres?

Eiendom25.3.2021

Ny høyesterettsdom – kan den enkelte seksjonseier kreve retting av mangler i fellesareal?

Eiendom27.1.2021

Lovforslag om utvidet adgang til unntak fra tekniske krav

Eiendom22.12.2020

Bransjedugnad for Aktiv mot kreft

Eiendom17.11.2020

Justert kompensasjonsordning til næringslivet

Eiendom10.11.2020

Ny generell kompensasjonsordning

Eiendom21.10.2020

Ny kompensasjonsordning for reiselivet og betydningen for leieforhold

Eiendom20.10.2020

Byggherreforskriften endres; skjerpede krav for byggherren!

Eiendom08.10.2020

Statlig kompensasjonsordning og støtte fra utleiere

Eiendom15.9.2020

Utøvelse av kommunal forkjøpsrett med tilbakevirkende kraft

Eiendom22.6.2020

Tomtefesten fortsetter

Eiendom22.5.2020

Forslag til endring av dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven

Eiendom23.4.2020

Avtaler om midlertidig innkvartering

Eiendom13.3.2020

Koronaviruset og betydningen for kontraktsforpliktelser

Eiendom24.2.2020

Strengt erstatningsansvar for ansvarlig søker når systemet ikke følges

Eiendom18.12.2019

Eiendomseminarer Vår 2020

Eiendom12.12.2019

Grønne leieforhold

Eiendom23.10.2019

Tomtefeste i vinden hos Høyesterett

Eiendom22.10.2019

Ny dom om ekspropriasjon av opsjoner og kjøpsretter til fast eiendom – en usikker fremtid for rettighetshavere

Eiendom20.8.2019

Grunneier fikk nei til oppregulering av festeavgiften – må avfinne seg med 0,6 % årlig avkastning

Eiendom18.6.2019

Utleiers krav på dekning av utbedringsutgifter

Eiendom21.5.2019

Komplekse leietakerinstallasjoner ved utleie til lager og logistikk

Eiendom25.4.2019

Strengere regler om korttidsutleie og erverv av boligseksjoner

Eiendom21.3.2019

Tomtefesteseier for grunneier i Oslo tingrett

Eiendom21.2.2019

Spørsmål om festeavgiften i Øvre Ullern Terrasse skal i Høyesterett for andre gang

Eiendom10.1.2019

Revisjon av standard leiekontrakter – Nye avtaler på trappene

Eiendom18.12.2018

Reguleringsplanens betydning for konkurranser om offentlige entrepriseoppdrag

Eiendom22.11.2018

Standardavtale for co-working lanseres snart

Eiendom14.5.2018

Hvem har ansvar for flomskader?

Eiendom14.5.2018

Mister ikke dagmulktskrav selv om frist for innsigelse mot sluttoppgjør oversittes

Eiendom14.5.2018

Gjennomføringsevne like viktig som pris

Eiendom20.11.2017

Er din rettighet verdiløs?

Eiendom30.10.2017

Viktig dom om leietilpasninger og salg av eiendomsselskaper

Eiendom30.10.2017

Fradrag for mva i eiendomstransaksjoner

Eiendom14.9.2017

Enklere å tilpasse reguleringsplanen

Jannike Nilsen og Bård K.H. Berge

Eiendom14.9.2017

Personvern er også aktuelt for eiendomsbransjen

Eiendom14.9.2017

Hvordan håndtere ledige arealer ved forward transaksjoner

Eiendom14.9.2017

Oslo kommune reviderer parkeringsnormene

Skrevet av Sofia Bjørck

Eiendom12.5.2017

Søksmålet mot Oslo kommune – kort fortalt